e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Legea de organizare şi funcţionare

LEGEA Nr. 202/1998*)
privind organizarea Monitorului Oficial al României

Capitolul I
Dispoziţii generale
Articolul 1
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi de alte acte normative.
Articolul 2
Editorul Monitorului Oficial al României este Guvernul României.
Articolul 3
(1) Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», care funcţionează sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului.
(2) Imaginea şi formatul, consacrate, ale publicaţiei „Monitorul Oficial al României“ cuprinse în anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.
Capitolul II
Structura Monitorului Oficial al României
Articolul 4
Monitorul Oficial al României cuprinde 7 părţi, structurate în funcţie de natura actelor supuse publicării.
Articolul 5
În Partea I se publică următoarele categorii de acte:
A. actele juridice ale Parlamentului:
a)legile, hotărârile şi moţiunile;
b)hotărârile şi moţiunile celor două Camere ale Parlamentului;
B. actele cu caracter politic ale Parlamentului şi ale celor două Camere;
C. actele birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, potrivit legii;
D. decizii ale preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului;
E. actele Preşedintelui României:
a)decretele;
b)mesajele şi alte acte adresate Parlamentului;
F. actele Guvernului:
a)hotărârile, cu excepţia celor care au caracter militar;
b)ordonanţele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare;
c)ordonanţele de urgenţă;
d)declaraţiile de politică generală şi alte asemenea declaraţii;
G. deciziile primului-ministru, potrivit legii;
H. actele normative ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenţei lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii;
I. actele normative adoptate de autorităţile administrative autonome şi de alte autorităţi publice, potrivit competenţei lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii;
J. deciziile, hotărârile şi avizele Curţii Constituţionale;
K. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;
L. deciziile pronunţate de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a soluţionării recursurilor în interesul legii;
M. deciziile şi hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului, pronunţate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;
N. actele normative adoptate de persoane juridice - altele decât autorităţile publice - care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi;
O. alte acte care, potrivit unor dispoziţii legale, se publică în Partea I a Monitorului Oficial al României.
Articolul 6
În Partea a II-a se publică:
A. stenogramele şedinţelor Camerei Deputaţilor şi Senatului;
B. stenogramele şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;
C. sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;
D. rapoartele şi dările de seamă prezentate Parlamentului de către autorităţile publice, potrivit Constituţiei sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament;
E. întrebări adresate de deputaţi, respectiv de senatori Guvernului, miniştrilor sau altor conducători ai organelor administraţiei publice la care nu s-a răspuns;
F. alte acte prevăzute de lege.
Articolul 7
În Partea a III-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunţuri şi altele asemenea.
Articolul 8
În Partea a IV-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice referitoare la operatori economici şi la alte categorii de persoane juridice, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale.
Articolul 9
În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel naţional şi de ramură, convenţiile şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale.
Articolul 10
În Partea a VI-a se publică anunţurile privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune de lucrări şi servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi alte anunţuri stabilite prin dispoziţii legale.
Articolul 11
În Partea a VII-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice referitoare la societăţi cooperative şi la alte categorii de persoane juridice înfiinţate de societăţile cooperative, precum şi alte acte referitoare la cooperaţie, stabilite prin dispoziţii legale.
Capitolul III
Procedura publicării actelor în Monitorul Oficial al României
Secţiunea 1
Publicarea
Articolul 12
(1) Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a, se înaintează Secretariatului General al Guvernului pe suport hârtie, în copie certificată, de către autorităţile emitente, sub semnătura conducătorului acestora sau a locţiitorului său, şi pot fi transmise şi prin e-mail, în fişier electronic certificat prin semnătură electronică de către emitenţi.
(2) Secretariatul General al Guvernului transmite Regiei Autonome «Monitorul Oficial», spre publicare, actele prevăzute la alin. (1).
Articolul 13
Autorităţile emitente au obligaţia de a comunica neîntârziat, în scris, Secretariatului General al Guvernului date, informaţii şi precizări, solicitate de această instituţie publică sau de Regia Autonomă «Monitorul Oficial», necesare îndeplinirii cerinţelor de publicare.
Articolul 14
Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către cel care a solicitat publicarea, cu încuviinţarea Secretariatului General al Guvernului şi cu suportarea de către solicitant a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în procesul de editare şi publicare.
Secţiunea a 2-a
Republicarea şi rectificarea actelor
Articolul 15
(1) Actul normativ modificat şi/sau completat se republică numai în temeiul expres al dispoziţiei cuprinse în actul de modificare şi/sau de completare.
(2) Republicarea actelor normative se face în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autorităţii publice care a emis actul de modificare şi/sau de completare. Republicarea se face potrivit legii.
(3) Republicarea actelor normative modificate şi/sau completate prin ordonanţe ale Guvernului se face numai după aprobarea acestora din urmă de către Parlament.
Articolul 16
Republicarea actelor normative se face cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.
Articolul 17
(1) În cazul în care, după publicarea actului normativ, se descoperă erori materiale, la cererea organului emitent, adresată Secretariatului General al Guvernului, se procedează la publicarea unei rectificări.
(2) Rectificarea se face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ.
(3) Se interzice, sub sancţiunea nulităţii, modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operaţiunea rectificării.
Secţiunea a 3-a
Accesul la publicaţia Monitorul Oficial al României
Articolul 18
Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ editează Monitorul Oficial al României atât în format tipărit, cât şi în format electronic, pe care îl pune la dispoziţia tuturor categoriilor de utilizatori contra cost.
Articolul 19
Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ realizează un produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte. Sumarele monitoarelor oficiale sunt accesibile permanent.
Secţiunea a 4-a
Cheltuielile de publicare
Articolul 20
(1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I, III-VII, şi a celor prevăzute la art. 6 lit. D se suportă de către emitenţi, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) actele a căror publicare este prevăzută de Constituţie, deciziile primuluiministru şi actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, ale căror cheltuieli aferente publicării se suportă de Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ din bugetul propriu.
Capitolul IV
Dispoziţii finale
Articolul 21
Monitorul Oficial al României, Partea I, se editează, în traducere, şi în limba maghiară. Pentru Partea I în limba maghiară, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Articolul 22
Procedura publicării în părţile I-VII, procedura republicării şi a rectificării, precum şi cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului.
Articolul 23
Reproducerea legilor şi a celorlalte acte normative se face numai după textele publicate în Monitorul Oficial al României.
Articolul 24
Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii se aplică Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, cu excepţia achiziţiilor de materii prime, materiale şi servicii destinate în exclusivitate operaţiunilor contractuale, altele decât cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care serveşte interesului public.
Articolul 25
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă art. 3 alin. 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ şi cap. IV „Organizarea regiei“ din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, anexă la hotărâre, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare, iar art. 3 lit. a) din regulament se modifică în mod corespunzător.
NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. II, III şi V din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 202/1998 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:
Articolul II
În aplicarea prevederilor art. 152*) din Legea nr. 202/1998, cu modificările şi completările ulterioare, apariţiile publicaţiei Monitorul Oficial al României anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se transpun în format electronic de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», în baza unui program aprobat de secretarul general al Camerei Deputaţilor şi în limita sumelor aprobate prin bugetul anual al Camerei Deputaţilor.
Articolul III
Ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanţe, bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome «Monitorul Oficial» se va rectifica.
Articolul V
Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 5, 6 şi 7, care intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2009.
_____
*) Art. 152 a devenit în urma renumerotării art. 19.
ANEXĂ*)

 

Documente si adrese web in legatura cu acest articol:
Anexă la Legea privind organizarea Monitorului Oficial al României


Noutăți și Știri

2018-06-12 15:40:32
Lansări de carte la Castelul Bran

2018-04-05 08:54:06
Atelier de front. Artiști români în Marele Război

2018-05-18 09:27:23
Albume dedicate Centenarului


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0636 din 20 Iulie 2018
Act nr. 207/20 Iulie 2018

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

Parlamentul României
M. Of. nr. 0636 din 20 Iulie 2018
Act nr. 599/20 Iulie 2018

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

Președintele României
M. Of. nr. 0636 din 20 Iulie 2018
Act nr. 246/19 Aprilie 2018

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 și art. 345 alin. (1) coroborate cu art. 352 alin. (11) și alin. (12) din Codul de procedură penală

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0636 din 20 Iulie 2018
Act nr. 260/24 Aprilie 2018

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0636 din 20 Iulie 2018
Act nr. 483/12 Iulie 2018

Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0636 din 20 Iulie 2018
Act nr. 533/12 Iulie 2018

Hotărâre privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2018-2019, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus