Camil Ressu - Colecţia Albume de artă- Romania - Versiune pentru tiparire - MonitorulOficial.ro
Aveti intrebari despre produsele Monitorului Oficial?
Va rugam sa ne contactati prin una din metodele de mai jos. Va multumim.


Camil Ressu

ISBN: 978-973-567-746-6, format 240 x 265 mm, 232 pagini, data aparitiei aprilie 2011, ed. bilingvă română-franceză

Ressu s-a aplecat să zugrăvească şi să interpreteze viaţa noastră românească, singura viaţă adevărat românească, a ţăranului închis între ape, codri, ceruri şi vatră.
Tudor Arghezi

Mircea Deac revine în atenţia iubitorilor de frumos cu un nou titlu şi, implicit, cu o nouă opţiune tematică, cel puţin la fel de interesantă şi de binevenită ca precedentele. Maestru inegalabil al desenului din prima jumătate a secolului XX şi talentat portretist, profesor şi rector al Şcolii de Arte Frumoase, Camil Ressu are meritul de a fi scris un nou capitol în pictura românească, într-o perioadă dominată de influenţa unor personalităţi precum Nicolae Grigorescu sau Ştefan Luchian. Spiritului idealizant-liric el îi va opune curajos o „şcoală” a viziunii realiste, telurice, aspre uneori, definindu-se îndeosebi ca pictor al ţărănimii şi al universului rural, drept simboluri a ceea ce este autentic românesc. Dincolo de lucrările reproduse, Ressu este prezent în album prin selecţia de citate ce completează comentariul critic al autorului. Ca şi pictura, discursul său dezvăluie un bun observator, cu fine nuanţări de ironie şi autoironie, al realităţilor sociale şi al psihologiei umane, nu în ultimul rând un teoretician cu o viziune clară şi ordonată asupra meşteşugului picturii şi a sensurilor profunde ale artei plastice, în general. Reîntâlnirea cu un pictor mai puţin „vizibil” în peisajul actual al cărţii de artă, dar de o importanţă majoră, dobândeşte astfel valenţele unui act cultural de revalorificare şi culorile unui frumos album, închinat, în esenţă, sensibilităţii poporului nostru.

Camil Ressu

Ressu was meant to paint and to render our Romanian life, the only true Romanian life, that of the peasant closely connected to waters, woods, sky and home.
Tudor ARGHEZI

Once again, Mircea Deac comes before beauty lovers with a new title and, implicitly, with a new theme, at least as interesting and expected as the ones before it. Being a unique master of drawing in the first half of the 20th century and a talented portrayer, a professor and chancellor of the School of Belle-Arte, Camil Ressu has the merit of initiating a new chapter in the history of Romanian painting, in a period dominated by the influence of different personalities, such as Nicolae Grigorescu or Ștefan Luchian. He will bravely set against the idealized and lyric spirit a “school” of realistic, telluric, sometimes austere vision, defining himself as a painter of the peasantry and of the rustic universe, considering them symbols of what is genuinely Romanian. Beside the paintings included in this album, Ressu is also present through a selection of quotes that round up the critic commentary of the author. Just as his painting, his speech reveals a fine observer of social reality and of human psychology, with subtle tones of irony and self-irony, and also an ideologist with a clear and methodic vision over the craft of painting and the profound meanings of plastic art.
Thus, the encounter with a less “visible” painter, but of crucial importance in the current scenery of art albums, achieves the valences of a cultural act of revalorizing and the colors of a beautiful album, mainly dedicated to the sensibility of our people.

Camil Ressu

Ressu a choisi de représenter et d’interpréter notre vie roumaine, la seule réellement roumaine, celle du paysan renfermé entre les eaux, les forêts, les cieux et le foyer.
Tudor Arghezi

Mircea Deac revient dans l’attention des amateurs de beau avec un nouveau titre et, de ce fait, avec une nouvelle option thématique, aussi intéressante et bienvenue que les précédentes. Maître inégalable du dessin lors de la première moitié du XXe siècle et talentueux portraitiste, professeur et recteur de l’Ecole des Beaux-Arts, Camil Ressu vaut une mention spéciale, pour avoir écrit un nouveau chapitre dans la peinture roumaine à une époque dominée par l’influence de personnalités telles Nicolae Grigorescu ou Ştefan Luchian. Il opposera audacieusement à l’esprit idéalisant-lyrique « une école » de la vision réaliste, tellurique, parfois rude. C’est ainsi qu’il se définit, en premier lieu, comme peintre des paysans et de l’univers rural, symboles de tout ce qui est vraiment roumain. Outre les œuvres présentées dans l’album, Ressu y est également illustré au moyen des citations vouées à compléter le commentaire critique de l’auteur. Tout comme la peinture, son discours révèle un bon observateur qui nuance avec ironie et même auto-ironie les réalités sociales et la psychologie humaine ; il s’avère, non en dernier lieu, un théoricien avec une vision nette et ordonnée sur le métier de la peinture et les sens profonds de l’art plastique, en général. Cette nouvelle rencontre avec un peintre moins « visible » dans le paysage actuel du livre d’art, mais d’une importance majeure, acquiert ainsi la valeur d’un acte culturel de remise en valeur et revêt les couleurs d’un bel album dédié, en dernière analyse, à la sensibilité de notre peuple.

 Pret 109,00 RON cu TVA inclus
Toate detaliile despre Camil Ressu


Aceasta pagina a fost tiparita de la adresa MonitorulOficial.ro