E-monitor Publicări Magazin Online Editura Tipografie


Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial
Informaţii utile
Reclama
Condiții de utilizare
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Cariere
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Alte acte care se publică în Partea a IV-a

În vederea publicării acestor acte, trebuie depuse direct la sediul Centrului pentru relaţii cu publicul sau trimise prin fax, următoarele documente:

 

 • adresă oficială de înaintare, în care să se indice: temeiul legal al publicării, date privind persoana delegată, codul fiscal;
 • textul actului de publicat, semnat de reprezentantul legal al societăţii şi ştampilat;
 • anexă cu raportul de caractere (inclusiv spaţii);
 • documentul de plată a taxei de publicare;
 • datele de contact ale instituţiei (persoană de contact, număr de telefon)

   

Tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I—VII, sunt stabilite pentru 2000 de caractere cu spații.

Lista actelor care se publică in Partea a IV-a

 

 • hotărârea de confirmare a planului de reorganizare judiciară – Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • anunţul privind organizarea licitaţiei de concesionare de către administraţia zonei libere – H.G. nr. 1998/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a activităţilor/serviciilor publice de interes naţional sau local, aflate în administrarea zonelor libere
 • rapoarte de activitate şi bilanţuri anuale ale asociaţiilor şi fundaţiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică – O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de asociaţiile şi fundaţiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică; Ordinul nr. 185/2005 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea înlocuirii anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de asociaţiile şi fundaţiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică
 • hotărârea de recunoaştere în România a persoanelor juridice străine fără scop patrimonial – Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
 • hotărâri judecătoreşti de admitere a modificării statutului partidului politic – Legea partidelor politice nr. 14/2003
 • hotărâri judecătoreşti de înfiinţare/modificare statute/dizolvare a societăţii agricole, precum şi hotărârile asociaţilor de dizolvare a societăţii agricole – Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • hotărârea tribunalului de deschidere a procedurii falimentului – Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare
 • listele cuprinzând societăţile comerciale ce fac obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri deţinute sunt oferite spre concesionare sau arendare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei – Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • decizii de acordare, anulare sau suspendare a agreării în calitate de expert vamal autorizat –  Decizia nr. 1075/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de agreare a experţilor vamali autorizaţi, retragerea atestatului nominal şi autorizarea comisionarilor în vamă, emisă de directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor din Ministerul Finanţelor
 • decizii de acordare, anulare sau suspendare a autorizării transportatorilor în trafic internaţional care utilizează sistemul de transport al coletelor „uşă în uşă“ – Decizia nr. 1077/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de autorizare a transportatorilor în trafic internaţional care utilizează sistemul de transport al coletelor „uşă în uşă“, emisă de directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor din Ministerul Finanţelor
 • decizia de încetare a concesiunii petroliere – Legea petrolului nr. 238/2004
 • decizii ale preşedintelui ANRGN de acordare a autorizaţiilor/licenţelor – H.G. nr. 784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale
 • decizii ale Preşedintelui ANRSC de acordare a licenţelor şi/sau autorizaţiilor, precum şi ordinul de suspendare a licenţei şi/sau autorizaţiei – Ordinul nr. 140/2003 al ministrului administraţiei publice pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condiţiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora decizia de anulare a licenţei de transport aerian – Ordin nr. 578/1998 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării privind acordarea licenţei de transport aerian
 • liste centralizate ale consumatorilor eligibili de gaze naturale – Decizia nr. 147/2001 privind aprobarea Listei centralizate cuprinzând consumatorii eligibili de gaze naturale
 • lista cuprinzând agenţii de muncă temporară autorizaţi şi pe cei cărora li s-a retras sau care au depus autorizaţia – H.G. nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
 • indicatorii sintetici ai execuţiei bugetare – Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • tabele nominale cuprinzând experţii tehnici judiciari – O.G. nr. 2/21.01.2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26/2000);
 • tabele nominale cu experţii criminalişti autorizaţi – O.G. nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti
 • autorizarea, modificarea sau retragerea autorizaţiilor Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare – Ordinul nr. 855/2001/98/90/2002 al ministrului sănătăţii şi familiei, al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind alimentele şi ingredientele alimentare tratate cu radiaţii ionizante
 • anunţurile de vânzare a bunurilor la licitaţie – O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată
 • cuantumul tarifului anual şi al tarifului de livrare a apei pentru irigaţii, precum şi tarifele ajustate  – Ordinul nr. 1.231/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare
 • ordinul de autorizare a constituirii organizaţiei de îmbunătăţiri funciare şi de înregistrare a acesteia sau de respingere a cererii – H.G. nr. 1872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • hotărârea de dizolvare a organizaţiei de îmbunătăţiri funciare sau federaţiei, prin care se numesc şi lichidatorii - H.G. nr. 1872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • hotărârile membrilor fondului de securitizare – Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor
 • anunţul privind retragerea autorizaţiei fondului de pensii şi a autorizaţiei de administrare a administratorului – Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
 • încetarea valabilităţii autorizaţiei unei instituţii de credit şi hotărârea BNR de retragere a autorizaţiei – Ordonanţa de urgenţă nr. 99/06.12.2006, privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • informaţiile publicate în broşura informativă despre activitatea desfăşurată în anul precedent - Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
 • anunţul privind retragerea avizului depozitarului - Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
 • deciziile directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor de retragere sau suspendare a certificatului de înregistrare – O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
 • anularea acţiunilor „ISCIR – CERT“ – S.A. – H.G. nr. 182/2005 privind unele măsuri pentru reorganizarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat şi înfiinţarea Societăţii Comerciale „ISCIR – CERT“ – S.A.
 • alte acte a căror publicare este prevăzută de lege.

Accesați secțiunea Contact pentru informații cu privire la numerele de telefon, numerele de fax și adresele de e-mail unde puteți obține informații suplimentare.

Documente si adrese web in legatura cu acest articol:
Anexa cu raportul de caractere


Noutăți și Știri

2022-07-11 09:48:22
Întoarcerea la România

2022-03-03 13:53:26
190 de ani de la prima apariție a Monitorului Oficial

2022-06-02 14:30:09
Romfilatelia, „Monitorul Oficial, 190 de ani”


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0784 din 08 August 2022
Act nr. 982/03 August 2022

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020

Guvernul României
M. Of. nr. 0784 din 08 August 2022
Act nr. 2341/02 August 2022

Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014

Ministerul Sănătății
M. Of. nr. 0784 din 08 August 2022
Act nr. 198/07 Aprilie 2022

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, ale art. 3 lit. l) și m), ale art. 28-30, 59, 60, ale art. 64 alin. (1), ale art. 98 alin. (4) și (5), ale art. 101, 103, 108 și 122^1 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și ale art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0784 din 08 August 2022
Act nr. 102/03 August 2022

Ordin privind aprobarea Normei tehnice pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor de stocare și regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienților casnici/industriali

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
M. Of. nr. 0784 din 08 August 2022
Act nr. 128/27 Iulie 2022

Ordin privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE, în ceea ce privește colectarea datelor privind volumul vânzărilor și utilizarea produselor medicinale antimicrobiene la animale

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
M. Of. nr. 0783 din 05 August 2022
Act nr. 988/03 August 2022

Hotărâre privind reacordarea recunoașterii caracterului de utilitate publică a unor amenajări de irigații sau a părților de amenajări de irigații, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

E-monitor Publicări Magazin Online Editura Tipografie Cariere Întrebări frecvente Sugestii Sus