E-monitor Publicări Magazin Online Editura Tipografie


Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial
Informaţii utile
Reclama
Condiții de utilizare
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Cariere
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Legislație privind organizarea și functionarea instituției

O 710/2020

Ordin
privind stabilirea perioadei în care sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (2) din Ordinul secretarului general al Camerei Deputaților nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordinul secretarului general al Camerei Deputaților nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României, republicat, și al art. 251 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, cu modificările și completările ulterioare, secretarul general al Camerei Deputaților emite prezentul ordin.

Articol unic. — Începând cu data de 15 mai 2020, pe toată perioada declarării stării de alertă se aplică prevederile art. 3 alin. (2) din Ordinul secretarului general al Camerei Deputaților nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 2 aprilie 2020, referitoare la transmiterea actelor în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a.

Secretarul general al Camerei Deputaților,

Silvia-Claudia Mihalcea

București, 15 mai 2020.

Nr. 710.

O 523/2020

ORDIN
pentru completarea Ordinului secretarului general al Camerei Deputaților nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României”

În temeiul prevederilor art. 22 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 249 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin HotărâreaCamerei Deputaților nr. 8/1994, cu modificările și completările ulterioare,

secretarul general al Camerei Deputaților emite prezentul ordin.

Art. I. — Ordinul secretarului general al Camerei Deputaților nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 29 iulie 2018, se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

„(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă derularea procedurii transmiterii actelor conform alin. (1), actele se transmit exclusiv în format electronic, în fișier certificat electronic, în condițiile prevederilor alin. (3).

(12) Secretarul general al Camerei Deputaților stabilește prin ordin perioada în care sunt aplicabile prevederile alin. (11).”

2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) În situațiile prevăzute la alin. (11), emitenții vor transmite prin e-mail la secretarul general al Camerei Deputaților actele supuse publicării, însoțite de o adresă de înaintare certificată electronic care să cuprindă informațiile prevăzute la alin. (5) lit. a)—c), precum și precizarea că documentul a fost semnat de conducătorul emitentului sau de către locțiitorul acestuia, atunci când este cazul, în condițiile legii.”

3. La articolul 3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Evidența actelor primite spre publicare conform prevederilor alin. (11) se ține la secretarul general al Camerei Deputaților într-un registru electronic.”

4. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În cazul actelor primite conform art. 3 alin. (11), secretarul general al Camerei Deputaților dispune publicarea actelor primite de la emitenți în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii acestora, prin transmiterea lor prin e-mail către regia autonomă, acordând viza prin semnarea electronică a adresei de înaintare prevăzute la art. 3 alin. (51) și menționând numărul de înregistrare al fiecărui act în registrul prevăzut la art. 3 alin. (8).”

5. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art. 111. — Prevederile art. 3 alin. (11) se aplică în mod corespunzător procedurii republicării actelor normative în Partea I a Monitorului Oficial al României în ceea ce privește transmiterea cererii de republicare, a avizului Consiliului Legislativ, a formei republicabile și registrul special prevăzut la art. 9 alin. (5).”

6. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

„Art. 151. — Prevederile art. 3 alin. (11) se aplică în mod corespunzător procedurii rectificării actelor normative în Partea I a Monitorului Oficial al României în ceea ce privește transmiterea cererii de rectificare, a avizului Consiliului Legislativ și registrul special prevăzut la art. 9 alin. (5).”

7. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prevederile art. 3 alin. (11) se aplică în mod corespunzător procedurii publicării unor acte normative care au volum extins și/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane ori care conțin informații clasificate în ceea ce privește transmiterea cererii de publicare și a notei transmise de regia autonomă.”

8. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă transmiterea actelor supuse publicării pe suport hârtie, directorul general al regiei autonome poate decide ca actele să fie transmise exclusiv prin e-mail în fișier electronic certificat.”

9. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul în care actele se transmit potrivit prevederilor art. 3 alin. (11), prevederile alin. (1) și (2) nu mai sunt aplicabile.”

Art. II. — Ordinul secretarului general al Camerei Deputaților nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României, cu completările aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.


București, 20 martie 2020.

Nr. 523.

Secretarul general al Camerei Deputaților,

Silvia-Claudia Mihalcea

L 208/2018

Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

Emitent PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul I

Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 3 iulie 2017, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate , alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:

(2) Regia Autonoma «Monitorul Oficial» se organizeaza ca regie autonoma, sub autoritatea Camerei Deputatilor.

(3) Regia Autonoma «Monitorul Oficial» este persoana juridica care desfasoara activitate de interes public national si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 2

Editorul Monitorului Oficial al României este Camera Deputatilor.

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 3

(1) Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de catre Regia Autonoma «Monitorul Oficial», care functioneaza sub autoritatea Camerei Deputatilor.

4. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 12

(1) Actele care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I si Partea a II-a, se înainteaza secretarului general al Camerei Deputatilor, în copie certificata, de catre autoritatile emitente, sub semnatura conducatorului acestora sau a loctiitorului sau.

(2) Secretarul general al Camerei Deputatilor transmite Regiei Autonome «Monitorul Oficial» spre publicare actele prevazute la alin. (1).

5. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 13

Autoritatile emitente au obligatia de a comunica neîntârziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputatilor date, informatii si precizari, solicitate de acesta sau de Regia Autonoma «Monitorul Oficial», necesare îndeplinirii cerintelor de publicare.

6. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 14

Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de catre cel care a solicitat publicarea, cu încuviintarea secretarului general al Camerei Deputatilor si cu suportarea, de catre solicitant, a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonoma «Monitorul Oficial» în procesul de editare si publicare.

 

7. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Articolul 16

Republicarea actelor normative se face cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputatilor, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.

8. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 17

(1) În cazul în care, dupa publicarea actului normativ, se descopera erori materiale, la cererea organului emitent, adresata secretarului general al Camerei Deputatilor, se procedeaza la publicarea unei rectificari.

9. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 20

(1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României se suporta de catre emitenti, pe baza tarifelor aprobate anual de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea Regiei Autonome «Monitorul Oficial

10. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 21

Monitorul Oficial al României, Partea I, se editeaza, în traducere, si în limba maghiara. Pentru Partea I în limba maghiara, cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Camerei Deputatilor.

 

11. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Articolul 22

Procedura publicarii în partile I -VII, procedura republicarii si a rectificarii, precum si cea a publicarii unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin al secretarului general al Camerei Deputatilor.

Articolul II

(1) În 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al secretarului general al Camerei Deputatilor se numeste Consiliul de administratie al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“. Prin exceptie de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie este compus din 9 membri, dintre care unul este directorul general al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ si presedinte al consiliului de administratie.

(2) Din Consiliul de administratie al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al secretarului general al Camerei Deputatilor si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

Articolul III

(1) În termen de 7 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, prin hotarâre a Guvernului se aproba organizarea si functionarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“.

 

(2) La data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la alin. (1) se abroga Hotarârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 14 septembrie 2011.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

CARMEN-ILEANA MIHALCESCU

PRESEDINTELE SENATULUI

CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 25 iulie 2018.

Nr. 208.

HG 844/2018

HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial”

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 208/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României și al art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, denumită în continuare Regia autonomă, funcționează sub autoritatea Camerei Deputaților, exercitată prin secretarul general al Camerei Deputaților.

(2) Regia autonomă este persoană juridică care desfășoară activitate de interes public național și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prezenta hotărâre.

Art. 2. — (1) Activitatea Regiei autonome se desfășoară în sediul aflat în municipiul București, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, și în punctul de lucru din municipiul București, șos. Panduri nr. 1, bl. P.33, sectorul 5.

(2) Regia autonomă poate înființa filiale, unități și subunități, puncte de lucru, secții, potrivit legii.

Art. 3. — (1) Obiectul principal de activitate al Regiei autonome îl constituie producția editorială și tipografică, precum și difuzarea publicațiilor executate.

(2) Obiectul de activitate al Regiei autonome îl constituie:

a) editarea și tipărirea Monitorului Oficial al României, părțile I—VII, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit altor acte normative;

b) elaborarea și editarea pe orice tip de suport a colecțiilor legislative și a culegerilor de acte normative grupate pe domenii de activitate, în limba română și/sau în limbi străine, tipărirea edițiilor oficiale ale codurilor și altor acte normative complexe a căror editare se realizează, potrivit legii, de către Ministerul Justiției;

c) editarea și tipărirea de carte și presă, realizarea altor activități de tipărire, servicii pregătitoare, legătorie și servicii conexe, reproducerea înregistrărilor;

d) stocarea și prelucrarea informației legislative, imprimarea materialelor destinate activității parlamentare și guvernamentale;

e) realizarea de software, editarea altor produse software, consultanță în domeniul tehnologiei informației, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și portalurilor web, activități conexe în realizarea obiectului de activitate și la comandă, alte activități de servicii informaționale;

f) repararea mașinilor, echipamentelor electronice și electrice, precum și activități de întreținere în domeniul tipografic, intermediere în comerțul cu mașini, echipamente, consumabile, în legătură cu obiectul de activitate;

g) comerțul cu ridicata și cu amănuntul în realizarea obiectului de activitate, precum și valorificarea produselor chimice — cerneluri, adezivi, uleiuri etc. în domeniul poligrafie, cu hârtie, precum și cu produse fără specializare, din domeniul de activitate al Regiei autonome;

h) comerțul cu amănuntul al cărților, ziarelor, CD-urilor și DVD-urilor în magazine specializate și nespecializate, standuri, chioșcuri, piețe, prin internet, precum și în afara acestora;

i) activități de distribuție și expediție a bunurilor realizate, transportul acestora și transport în realizarea obiectului de activitate;

j) activități de testare și analize tehnice, cercetare, activități de formare și perfecționare profesională, precum și alte forme de învățământ, în condițiile legii, care au legătură cu obiectul de activitate;

k) activități de promovare și publicitate a produselor și activității proprii, consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării, în legătură cu obiectul de activitate;

l) activități de închiriere a bunurilor proprii, mașini, echipamente și alte bunuri tangibile, precum și a imobilelor proprietatea Regiei autonome;

m) organizarea de expoziții, târguri, congrese și întruniri în legătură cu obiectul de activitate sau cu domenii conexe;

n) activitățile de arhivă și bibliotecă în legătură cu obiectul de activitate, activități de servicii, suport pentru întreprinderi, în legătură cu obiectul de activitate.

Art. 4. — (1) Monitorul Oficial al României, publicația oficială a statului român, este organizat și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 202/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Serviciul public de editare a Monitorului Oficial al României este asigurat de către Regia autonomă și este protejat de lege.

Art. 5. — Patrimoniul Regiei autonome este de 168.987.233 lei, stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite la data de 30 iunie 2018.

Art. 6. — Regia autonomă este proprietara bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii. Pentru realizarea atribuțiilor specifice Regia autonomă deține și utilizează un număr de maximum 15 autovehicule, din care 12 autoturisme și 3 autoutilitare.

Art. 7. — (1) Consiliul de administrație al Regiei autonome, numit de către secretarul general al Camerei Deputaților, este compus din 9 membri, dintre care unul este directorul general al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” și președinte al consiliului de administrație.

(2) Din Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al secretarului general al Camerei Deputaților și un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Ceilalți membri vor fi numiți dintre juriști, filologi, economiști și alți specialiști din domeniul de activitate al Regiei autonome.

Art. 8. — (1) Activitatea curentă a Regiei autonome este condusă de un director general, care este și președintele consiliului de administrație. Directorul general conduce nemijlocit și efectiv întreaga activitate a regiei, în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță.

(2) Consiliul de administrație al Regiei autonome își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul său de organizare și funcționare, elaborat și aprobat în prima ședință a acestuia.

(3) Remunerația membrilor Consiliului de administrație se stabilește prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaților, în condițiile legii.

Art. 9. — Consiliul de administrație are următoarele atribuții specifice:

a) aprobă structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome, numărul de posturi și Regulamentul de ordine interioară;

b) aprobă înființarea/desființarea de filiale, secții, unități, subunități sau puncte de lucru;

c) aprobă programele economice ale Regiei autonome;

d) propune și aprobă, după caz, atragerea de surse de finanțare pentru realizarea obiectului de activitate al Regiei autonome;

e) întocmește și înaintează Camerei Deputaților, în vederea aprobării, proiectul deciziei privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I—VII, aprobă prețurile și tarifele pentru publicațiile, lucrările și serviciile Regiei autonome, precum și acordarea de reduceri de prețuri, potrivit legii, a perioadelor de grație și a întinderii riscului contractual;

f) aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei autonome și situațiile financiare anuale și le înaintează spre adoptare potrivit legii;

g) prezintă secretarului general al Camerei Deputaților un raport asupra activității Regiei autonome în anul precedent și programul de activitate pentru anul în curs;

h) aprobă propunerile de asociere cu persoane fizice sau juridice, potrivit legii, altele decât cele stabilite de legislația în domeniul achizițiilor publice;

i) aprobă planul de investiții anual;

j) aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, modalitatea de amortizare a activelor corporale și necorporale;

k) hotărăște în toate problemele privind activitatea Regiei autonome, cu excepția celor date în competența altor autorități, potrivit legii.

Art. 10. — Consiliul de administrație al Regiei autonome se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și, la cererea președintelui sau a cel puțin 3 membri, ori de câte ori este necesar.

Art. 11. — Regia autonomă întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, care se aprobă de Guvern, precum și situații financiare anuale în conformitate cu reglementările contabile conforme cu directivele europene, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 12. — Regia autonomă își acoperă, din veniturile realizate, toate cheltuielile evidențiate în costuri, potrivit legii.

Art. 13. — Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

București, 24 octombrie 2018.

Nr. 844.

L 202/1998

LEGEA Nr. 202/1998*) privind organizarea Monitorului Oficial al României

*) Republicată

Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 1

 1. Monitorul Oficial al României este publicația oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituție, de prezenta lege și de alte acte normative.

Articolul 2

 1. Editorul Monitorului Oficial al României este Guvernul României.

Articolul 3

 1. (1) Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, care funcționează sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului.
 2. (2) Imaginea și formatul, consacrate, ale publicației „Monitorul Oficial al României“ cuprinse în anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.

Capitolul II

Structura Monitorului Oficial al României

Articolul 4

 1. Monitorul Oficial al României cuprinde 7 părți, structurate în funcție de natura actelor supuse publicării.

Articolul 5

În Partea I se publică următoarele categorii de acte:

A. actele juridice ale Parlamentului:
a) legile, hotărârile și moțiunile;
b) hotărârile și moțiunile celor două Camere ale Parlamentului;
B. actele cu caracter politic ale Parlamentului și ale celor două Camere;
C. actele birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, potrivit legii;
D. decizii ale președinților Camerei Deputaților și Senatului;
E. actele Președintelui României:
a)decretele;
b)mesajele și alte acte adresate Parlamentului;
F. actele Guvernului:
a)hotărârile, cu excepția celor care au caracter militar;
b)ordonanțele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare;
c)ordonanțele de urgență;
d)declarațiile de politică generală și alte asemenea declarații;
G. deciziile prim-ministrului, potrivit legii;
H. actele normative ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenței lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii;
I. actele normative adoptate de autoritățile administrative autonome și de alte autorități publice, potrivit competenței lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii;
J. deciziile, hotărârile și avizele Curții Constituționale;
K. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii; L. deciziile pronunțate de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca urmare a soluționării recursurilor în interesul legii;
M. deciziile și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, pronunțate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;
N. actele normative adoptate de persoane juridice - altele decât autoritățile publice - care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi;
O. alte acte care, potrivit unor dispoziții legale, se publică în Partea I a Monitorului Oficial al României.

Articolul 6

În Partea a II-a se publică:

 1. A. stenogramele ședințelor Camerei Deputaților și Senatului;
 2. B. stenogramele ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului;
 3. C. sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului;
 4. D. rapoartele și dările de seamă prezentate Parlamentului de către autoritățile publice, potrivit Constituției sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament;
 5. E. întrebări adresate de deputați, respectiv de senatori Guvernului, miniștrilor sau altor conducători ai organelor administrației publice la care nu s-a răspuns;
 6. F. alte acte prevăzute de lege.

Articolul 7

În Partea a III-a se publică, în temeiul unor dispoziții legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunțuri și altele asemenea.

Articolul 8

În Partea a IV-a se publică, în temeiul unor dispoziții legale, acte juridice referitoare la operatori economici și la alte categorii de persoane juridice, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale.

Articolul 9

În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel național și de ramură, convențiile și recomandările Organizației Internaționale a Muncii, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale.

Articolul 10

În Partea a VI-a se publică anunțurile privind atribuirea contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune de lucrări și servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum și alte anunțuri stabilite prin dispoziții legale.

Articolul 11

În Partea a VII-a se publică, în temeiul unor dispoziții legale, acte juridice referitoare la societăți cooperative și la alte categorii de persoane juridice înființate de societățile cooperative, precum și alte acte referitoare la cooperație, stabilite prin dispoziții legale.

Capitolul III

Procedura publicării actelor în Monitorul Oficial al României

Secțiunea 1

Publicarea

Articolul 12

 1. (1) Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a, se înaintează Secretariatului General al Guvernului pe suport hârtie, în copie certificată, de către autoritățile emitente, sub semnătura conducătorului acestora sau a locțiitorului său, și pot fi transmise și prin e-mail, în fișier electronic certificat prin semnătură electronică de către emitenți.
 2. (2) Secretariatul General al Guvernului transmite Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, spre publicare, actele prevăzute la alin. (1).

Articolul 13

Autoritățile emitente au obligația de a comunica neîntârziat, în scris, Secretariatului General al Guvernului date, informații și precizări, solicitate de această instituție publică sau de Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, necesare îndeplinirii cerințelor de publicare.

Articolul 14

Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către cel care a solicitat publicarea, cu încuviințarea Secretariatului General al Guvernului și cu suportarea de către solicitant a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ în procesul de editare și publicare.

Secțiunea a 2-a

Republicarea și rectificarea actelor

Articolul 15

 1. (1) Actul normativ modificat și/sau completat se republică numai în temeiul expres al dispoziției cuprinse în actul de modificare și/sau de completare.
 2. (2) Republicarea actelor normative se face în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autorității publice care a emis actul de modificare și/sau de completare. Republicarea se face potrivit legii.
 3. (3) Republicarea actelor normative modificate și/sau completate prin ordonanțe ale Guvernului se face numai după aprobarea acestora din urmă de către Parlament.

Articolul 16

Republicarea actelor normative se face cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.

Articolul 17

 1. (1) În cazul în care, după publicarea actului normativ, se descoperă erori materiale, la cererea organului emitent, adresată Secretariatului General al Guvernului, se procedează la publicarea unei rectificări.
 2. (2) Rectificarea se face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ.
 3. (3) Se interzice, sub sancțiunea nulității, modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operațiunea rectificării.

Secțiunea a 3-a

Accesul la publicația Monitorul Oficial al României

Articolul 18

Regia Autonomă «Monitorul Oficial» editează Monitorul Oficial al României atât în format tipărit, cât și în format electronic. Formatul tipărit este pus la dispoziția tuturor utilizatorilor contra cost, iar formatul electronic al Monitorului Oficial al României, Partea I și Partea a II-a, în mod gratuit, permanent, în varianta pentru citire.

modificat începând cu data de 1 iunie 2017 prin ART I Lege 195 din 2016-10-31 emis de Parlamentul României

Articolul 19

Regia Autonomă «Monitorul Oficial» realizează un produs electronic conținând actele publicate în Monitorul Oficial al României, părțile III-VII, care poate fi accesat gratuit pe internet și este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

modificat începând cu data de 1 iunie 2017 prin ART I Lege 195 din 2016-10-31 emis de Parlamentul României

Secțiunea a 4-a

Cheltuielile de publicare

Articolul 20

 1. (1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României se suportă de către emitenți, pe baza tarifelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului. modificat prin ART UNIC Lege 242 din 2015-10-21 emis de Parlamentul României
 2. (2) Pentru actele Guvernului și deciziile prim-ministrului, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului.
 3. (3) Pentru actele Parlamentului, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Camerei Deputaților, cu excepția rapoartelor prezentate Parlamentului potrivit art. 6 lit. D, ale căror cheltuieli de publicare se suportă din bugetul autorităților publice respective.
 4. (4) Pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege să anunțe pierderi de acte și schimbări de nume, publicarea se face fără perceperea de taxe și tarife.

introdus de la data de 1 februarie 2017 prin ART V Lege 1 din 2017-01-06 emis de Parlamentul României modificat prin ART I Ordonanță de urgență 76 din 2014-12-03 emis de Guvernul României

Capitolul IV

Dispoziții finale

Articolul 21

Monitorul Oficial al României, Partea I, se editează, în traducere, și în limba maghiară. Pentru Partea I în limba maghiară, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Articolul 22

Procedura publicării în părțile I-VII, procedura republicării și a rectificării, precum și cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin*) al secretarului general al Guvernului.

*) A se vedea Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 591/2012 privind procedurile publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 30 iunie 2012.

Articolul 23

Reproducerea legilor și a celorlalte acte normative se face numai după textele publicate în Monitorul Oficial al României.

Articolul 24

Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii se aplică Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, cu excepția achizițiilor de materii prime, materiale și servicii destinate în exclusivitate operațiunilor contractuale, altele decât cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care servește interesului public.

Articolul 25

 1. (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 2. (2) Pe aceeași dată se abrogă art. 3 alin. 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înființarea și organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ și cap. IV „Organizarea regiei“ din Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, anexă la hotărâre, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, precum și orice alte dispoziții contrare, iar art. 3 lit. a) din regulament se modifică în mod corespunzător.

ANEXă*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

NOTă:

Reproducem mai jos prevederile art. I, III și IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 202/1998 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:

Articolul I

 1. (1) Regia Autonomă «Monitorul Oficial», care funcționează sub autoritatea Camerei Deputaților, se reorganizează ca regie autonomă sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului.
 2. (2) Regia Autonomă «Monitorul Oficial» este persoană juridică care desfășoară activitate de interes public național și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.
 3. ..................................................................................................

Articolul III

 1. (1) Până la aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin ordin al secretarului general al Guvernului se numește Consiliul de administrație al Regiei Autonome «Monitorul Oficial», compus din 9 membri, dintre care unul este directorul general al Regiei și președinte al consiliului de administrație.
 2. (2) Din Consiliul de administrație al Regiei Autonome «Monitorul Oficial» fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, un reprezentant al Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

Articolul IV

 1. (1) În termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului se aprobă organizarea și funcționarea Regiei Autonome «Monitorul Oficial».
 2. (2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înființarea și organizarea Regiei Autonome «Monitorul Oficial», republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 14 septembrie 2011.

HG Nr. 358/1991

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 358/1991*) privind înfiinţarea și organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“

*) Republicată .

  Articolul 1

 1. (1) Regia Autonomă „Monitorul Oficial", denumită în continuare Regia autonomă, cu sediul în municipiul București, este înființată și funcționează sub autoritatea Camerei Deputaților.
 2. (2) Regia autonomă se constituie prin reorganizarea Atelierului tipografic „Monitorul Oficial“ din Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, a Biroului de publicitate și difuzare pentru „Monitorul Oficial“ din Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, ambele din cadrul Regiei Autonome a Imprimeriilor - Imprimeria „Coresi“ București, și a compartimentului „Monitorul Oficial“ din Direcția serviciilor legislative din aparatul Camerei Deputaților, Calea 13 Septembrie - Casa Republicii, care se desființează.
 3. (3) Regia autonomă este persoană juridică care desfășoară activitate de interes public național și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.
 4. Articolul 2

 5. Obiectul principal de activitate al Regiei autonome îl constituie producția editorială și tipografică, precum și difuzarea publicațiilor executate, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Regiei autonome, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 6. Articolul 3

 7. (1) Monitorul Oficial al României, publicația oficială a statului român, este organizat și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată.
 8. (2) Serviciul public de editare a Monitorului Oficial al României este asigurat de către Regia autonomă și este protejat de lege. Copierea, transpunerea și difuzarea, indiferent de suport, a publicației Monitorul Oficial al României, în formatul protejat de lege, fără consimțământul titularului de drepturi, sunt interzise. Este de asemenea interzisă, fără acordul titularului de drepturi, punerea la dispoziția publicului, inclusiv prin internet sau alte rețele de calculatoare, a produselor protejate potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, care aparțin Regiei autonome sau a copiilor de pe acestea, indiferent de suport.
 9. (3) Până la realizarea unei rețele proprii, difuzarea Monitorului Oficial al României se va asigura de către organele de difuzare ale Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și alți operatori economici.
 10. Articolul 4

 11. Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2010.
 12. Articolul 5

 13. Personalul trecut la Regia autonomă se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.
 14. Articolul 6

 15. (1) Activitatea Regiei autonome se desfășoară în sediul aflat în municipiul București, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, și în subunitatea - punctul de lucru din municipiul București, șos. Panduri nr. 1, bl. P33, sectorul 5.
 16. (2) Regia autonomă poate înființa filiale, unități și subunități, puncte de lucru, secții, potrivit legii.
 17. Articolul 7

 18. Conducerea Regiei autonome este asigurată de către consiliul de administrație. Președintele consiliului de administrație este directorul general al Regiei autonome, desemnat de către membrii acestuia și numit de către secretarul general al Camerei Deputaților prin ordin.
 19. Articolul 8

 20. Atribuțiile prevăzute de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare, pentru ministerul de resort se exercită de către secretarul general al Camerei Deputaților.
 21. Articolul 9

 22. Pe data prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 170/1991**) privind înființarea Regiei autonome a imprimeriilor se modifică corespunzător.

Hotărârea Guvernului nr. 170/1991 privind înființarea Regiei autonome a imprimeriilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 23 martie 1991, a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 96/1999 privind înființarea Companiei Naționale a Imprimeriilor „Coresi“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 22 februarie 1999, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXă

Regulament de organizare și funcționare a Regiei Autonome „Monitorul Oficial“

  Capitolul I

  Dispoziții generale

  Articolul 1

 1. Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, denumită în continuare Regia autonomă, este persoană juridică ce desfășoară activitate de interes public național, sub autoritatea Camerei Deputaților, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prezentul regulament.
 2. Articolul 2

 3. Activitatea Regiei autonome se desfășoară în sediul aflat în municipiul București, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, și în subunitatea - punctul de lucru din municipiul București, șos. Panduri nr. 1, bl. P33, sectorul 5.
 4. Capitolul II

  Obiectul de activitate

  Articolul 3

  Obiectul de activitate al Regiei autonome îl constituie:
  a) editarea și tipărirea Monitorului Oficial al României, părțile I-VII, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, precum și potrivit altor acte normative;
  b) elaborarea și editarea pe orice tip de suport a colecțiilor legislative și a culegerilor de acte normative grupate pe domenii de activitate, în limba română și/sau în limbi străine;
  c)editarea și tipărirea de carte și presă, realizarea altor activități de tipărire, servicii pregătitoare, legătorie și servicii conexe, reproducerea înregistrărilor;
  d) stocarea și prelucrarea informației legislative, imprimarea materialelor destinate activității parlamentare;
  e) realizarea de software, editarea altor produse software, consultanță în domeniul tehnologiei informației, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și portalurilor web, activități conexe în realizarea obiectului de activitate și la comandă, alte activități de servicii informaționale;
  f) repararea mașinilor, echipamentelor electronice și electrice, precum și activități de întreținere în domeniul tipografic, intermediere în comerțul cu mașini, echipamente, consumabile, în legătură cu obiectul de activitate;
  g) comerțul cu ridicata și cu amănuntul în realizarea obiectului de activitate, precum și valorificarea produselor chimice - cerneluri, adezivi, uleiuri, etc. în domeniul poligrafie, cu hârtie, precum și cu produse fără specializare, din domeniul de activitate al regiei;
  h) comerțul cu amănuntul al cărților, ziarelor, CD-urilor și DVD-urilor în magazine specializate și nespecializate, standuri, chioșcuri, piețe, prin internet, precum și în afara acestora;
  i) activități de distribuție și expediție a bunurilor realizate, transportul acestora și transport în realizarea obiectului de activitate;
  j) activitățile de testare și analize tehnice, cercetare, activități de formare și perfecționare profesională, precum și alte forme de învățământ, în condițiile legii, care au legătură cu obiectul de activitate;
  k) activitățile de promovare și publicitate a produselor și activității proprii, consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării, în legătură cu obiectul de activitate;
  l) activitățile de închiriere a bunurilor proprii, mașini, echipamente și alte bunuri tangibile, precum și a imobilelor proprietatea Regiei autonome;
  m) organizarea de expoziții, târguri, congrese și întruniri în legătură cu obiectul de activitate sau cu domenii conexe;
  n)activitățile de arhivă și bibliotecă în legătură cu obiectul de activitate, activități de servicii, suport pentru întreprinderi, în legătură cu obiectul de activitate.

  Capitolul III

 1. Patrimoniul
 2. Articolul 4

  Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2010.

  Articolul 5

 3. Regia autonomă este proprietara imobilelor dobândite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achiziției unui spațiu de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 196/2000, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achiziției unui imobil de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, aprobată prin Legea nr. 658/2001, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, aprobată prin Legea nr. 576/2002, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ în proprietatea acesteia și are în administrare imobilul proprietatea statului potrivit Hotărârii Guvernului nr. 551/1992 privind transmiterea unui imobil din administrarea Societății Comerciale „Herăstrău Nord“ - S.A. în administrarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“.
 4. Capitolul IV

 5. Organele de conducere
 6. Articolul 6

 7. Conducerea Regiei autonome se asigură de consiliul de administrație.

  Articolul 7

 1. (1) Consiliul de administrație se numește prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaților și este compus din 9 persoane, dintre care una este directorul general al Regiei autonome.
 2. (2) Din consiliul de administrație al Regiei autonome fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al secretarului general al Camerei Deputaților și un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.
 3. (3) Ceilalți membri vor fi numiți dintre juriști, filologi, economiști și alți specialiști din domeniul de activitate al Regiei autonome.
 4. Articolul 8

 5. Consiliul de administrație al Regiei autonome își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul său de organizare și funcționare și cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare.
 6. Articolul 9

  Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:
  a)aprobă structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome, numărul de posturi și Regulamentul de ordine interioară;
  b)aprobă înființarea/desființarea de filiale, secții, unități, subunități sau puncte de lucru;
  c)aprobă programele economice ale Regiei autonome;
  d)propune și aprobă, după caz, atragerea de surse de finanțare pentru realizarea obiectului de activitate al Regiei autonome;
  e)aprobă prețurile și tarifele pentru publicațiile, lucrările și serviciile Regiei autonome, precum și acordarea de reduceri de prețuri, potrivit legii, a perioadelor de grație și a întinderii riscului contractual;
  f)aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei autonome și situațiile financiare anuale;
  g)stabilește clauzele contractului de mandat și reprezintă Regia autonomă la semnarea acestuia;
  h)prezintă secretarului general al Camerei Deputaților un raport asupra activității Regiei autonome în anul precedent și programul de activitate pentru anul în curs;
  i)aprobă propunerile de asociere cu persoane fizice sau juridice, potrivit legii, altele decât cele stabilite de legislația în domeniul achizițiilor publice;
  j)aprobă planul de investiții anual;
  k)aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, modalitatea de amortizare a activelor corporale și necorporale;
  l)hotărăște în toate problemele privind activitatea Regiei autonome, cu excepția celor date în competența altor autorități, potrivit legii.

  Articolul 10

 1. Activitatea curentă a Regiei autonome este condusă de un director general, care este și președintele consiliului de administrație.
 2. Articolul 11

 3. Consiliul de administrație al Regiei autonome se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și, la cererea președintelui sau a cel puțin 3 membri, ori de câte ori este necesar.
 4. Capitolul V

 5. Bugetul de venituri și cheltuieli
 6. Articolul 12

 7. Regia autonomă întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, care se aprobă de Guvern, precum și situații financiare anuale în conformitate cu reglementările contabile conforme cu directivele europene, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor Publice.
 8. Articolul 13

 9. Regia autonomă își acoperă, din veniturile realizate, toate cheltuielile evidențiate în costuri, precum și cheltuielile și plățile prevăzute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii.
 10. Articolul 14

 11. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.


Noutăți și Știri

2021-09-22 09:11:15
Pensiile pe întelesul tuturor

2021-09-22 09:13:29
Codul administrativ, ediții în limbile română și maghiară

2021-11-02 11:27:07
Anunț privind selecția de traducători de limbă maghiară


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 1143 din 27 Noiembrie 2021
Act nr. 1480/26 Noiembrie 2021

Ordin pentru aprobarea procedurii și termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum și a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“

Ministerul Finanțelor
M. Of. nr. 1143 din 27 Noiembrie 2021
Act nr. 1155/25 Noiembrie 2021

Ordin pentru aprobarea procedurii și termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum și a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
M. Of. nr. 1143 din 27 Noiembrie 2021
Act nr. 1240/25 Noiembrie 2021

Ordin pentru aprobarea procedurii și termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum și a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“

MINISTERUL ENERGIEI
M. Of. nr. 1142 din 26 Noiembrie 2021
Act nr. 123/26 Noiembrie 2021

Ordonanță de urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

Guvernul României
M. Of. nr. 1141 din 26 Noiembrie 2021
Act nr. 122/26 Noiembrie 2021

Ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar, către CEC Bank - S.A.

Guvernul României
M. Of. nr. 1140 din 26 Noiembrie 2021
Act nr. 441/24 Iunie 2021

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 135 alin. (4) din Codul de procedură civilă

Curtea Constituțională a României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

E-monitor Publicări Magazin Online Editura Tipografie Cariere Întrebări frecvente Sugestii Sus