E-monitor Publicări Magazin Online Editura Tipografie


Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial
Informaţii utile
Reclama
Condiții de utilizare
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Cariere
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Solicitarea informațiilor de interes public

Solicitarea informațiilor de interes public se face în baza Formularului pentru solicitare în baza Legii nr. 544 / 2001 disponibil în secțiunea Modele de cereri /formulare tipizate.

Responsabil pentru funizarea informațiilor solicitate în baza Legii 544 / 2001 este domnul consilier juridic Alin Stoian (telefon 0725 552 095, email alinstoian[at]ramo.ro).

Solicitările de informații de interes public pe care RAMO are obligația să le comunice la cerere se pot efectua în scris, verbal sau electronic.

Solicitarea scrisă a informațiilor de interes public

Pentru ca procesul de comunicare al informației de interes public să fie cât mai transparent și eficient, solicitantul are obligația să formuleze cererea care trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • denumirea RAMO;
 • informația solicitată, astfel încât să permită RAMO identificarea informației de interes public;
 • numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului;

modalitatea de transmitere a răspunsului.

Formularul-tip cerere de informații de interes public (Anexa nr. 1) va fi afișat pe pagina de internet a RAMO și va fi distribuit, la cerere, persoanelor interesate, de persoana cu atribuții în aplicarea Legii nr.544/2001, desemnată prin decizie a directorului general.

Utilizarea formularelor tip este facultativă. Nu constituie motiv de refuz al accesului la informațiile de interes public solicitarea redactată într-o altă formă decât modelele prezentate în anexe.

Solicitarea verbală a informațiilor de interes public

Solicitarea verbală de informații de interes public este adresată persoanei cu atribuții în aplicarea Legii nr.544/2001, desemnată prin decizie a directorului general, iar răspunsul va fi comunicat imediat. În cazul în care informațiile nu sunt disponibile imediat sau este necesară o documentare prealabilă, solicitantul este îndrumat să solicite în scris informația de interes public.

În situația în care sunt solicitate informații de interes public, verbal, prin mijloacele de informare în masă, acestea vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

Solicitarea electronică a informațiilor de interes public

Informațiile de interes public pot fi solicitate și comunicate și în format electronic, la adresa ramo@ramo.ro.

Solicitarea de informații de interes public sau reclamația administrativă se poate transmite prin mijloace electronice.

Informațiile de interes public solicitate în scris vor fi comunicate în formatul precizat în cererea solicitantului, respectiv în scris, în format electronic sau hârtie.

Dacă informațiile de interes public solicitate sunt disponibile în format editabil, la cererea solicitantului, acestea vor fi furnizate şi în acest format. Lipsa semnăturii olografe de pe solicitarea de furnizare a informațiilor de interes public transmise în format electronic nu poate constitui un motiv de nefurnizare a informațiilor solicitate.

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

 1. 10 zile, pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
 2. 10 zile pentru anunțarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;
 3. 30 de zile pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);
 4. 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și motivarea refuzului.

Termenele prevăzute mai sus se calculează de la data înregistrării solicitării.

Cererile de solicitare a informațiilor de interes public, indiferent de modul în care au fost formulate, se înregistrează, de îndată, la persoana responsabilă de informarea publică directă în Registrul pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public şi pentru gestionarea procesului de acces la informații de interes public (Anexa nr. 2).

După înregistrarea cererii, persoana responsabilă de informarea publică directă are obligația să comunice solicitantului, direct sau electronic la adresa de e-mail furnizată, data și numărul de înregistrare al cererii. Pentru cererile transmise prin poștă, numărul de înregistrare va fi comunicat numai la solicitarea persoanei care a formulat cererea.

Pentru formularea răspunsurilor la cererile de informații de interes public se utilizează formularul Scrisoarea de răspuns la cerere (Anexa nr. 3). Utilizarea registrului prezentat în anexa nr.2 va permite o uşoară realizare a raportului anual de activitate.

Accesul la informațiile de interes public este gratuit. În cazul in care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de RAMO, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant.

Costul serviciilor de copiere este aprobat/actualizat de directorul general al RAMO prin decizie internă şi nu poate depăşi 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagină, conform art.18 alin (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001,aprobate prin HG.nr.123/2002,cu modificările şi completările ulterioare.

Plata serviciilor de copiere se poate face în numerar, prin mandat poştal, prin decontare bancară sau prin intermediul cardurilor bancare.

Informațiile exceptate de la accesul liber, aşa cum sunt prevăzute în Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:

 • informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;
 • informațiile privind deliberările autorităților precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;
 • informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenței loiale, potrivit legii;
 • informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 • informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;
 • informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

În situația în care informația publică solicitată se află pe un înscris care conține atât informații la care accesul este liber, cât şi informații exceptate de la liberul acces, informația publică solicitată va fi comunicată, după anonimizarea informațiilor exceptate.

Reclamatia administrativa

Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat cu atributii în aplicarea Legii nr.544/2001 constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat. Raspunderea disciplinara a angajatului desemnat cu atributii în aplicarea Legii nr.544/2001 se stabileste conform prevederilor Codului muncii. În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost încalcat se poate adresa cu reclamatie administrativa directorului general al RAMO în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat cu atributii în aplicarea Legii nr.544/2001.

În acest sens se utilizeaza urmatoarele formulare:

 • - Reclamatie administrativa (1) - Anexa nr.4, care se utilizeaza în situatia în care solicitantul a primit un raspuns negativ la cererea sa;
 • - Reclamatie administrativa (2) - Anexa nr.5, care se utilizeaza în situatia în care solicitantul nu a primit informatiile solicitate în termenul legal.

Aceste formulare vor fi afisate pe pagina de internet a RAMO.

Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor se vor analiza toate aspectele de drept si de fapt care au generat lipsa raspunsului, refuzul de a raspunde sau raspunsul partial. Raspunsul motivat la reclamatia administrativa se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrarii. În cazul în care reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, dupa caz, va mentiona masurile dispuse. Pentru formularea raspunsurilor la reclamatiile administrative se utilizeaza formularul Raspuns la reclamatie (Anexa nr.6). Pentru evidenta reclamatiilor administrative si a plângerilor în instanta persoana responsabila de informarea publica directa va întocmi Registrul reclamatii administrative si plângeri în instanta (Anexa nr. 7). Utilizarea registrului prezentat în anexa nr.7 va permite o usoara realizare a raportului anual de activitate. Formularele prezentate în anexele la prezenta procedura nu sunt obligatorii pentru nici una dintre parti atât timp cât adresele pastreaza si cuprind elementele necesare potrivit legii.

Raportarea privind accesul la informatiile de interes public

Persoana responsabila de informarea publica directa are obligatia elaborarii si publicarii urmatoarelor rapoarte de aplicare a Legii nr.544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare:

  a) Buletin informativ (Anexa nr. 8) care cuprinde informatiile de interes public comunicate din oficiu prezentate la pct. 8.1.1. conform art. 16 alin (2) din HG nr. 123/2002,cu modificarile si completarile ulterioare. Buletinul informativ va fi publicat pe pagina de internet a regiei;

  b) Raport anual de evaluare (Anexa nr. 9) privind accesul la informatiile de interes public care va cuprinde urmatoarele elemente:

 • - numarul total de solicitari de informatii de interes public;
 • - numarul total de solicitari, departajat pe domenii de interes;
 • - numarul de solicitari rezolvate favorabil;
 • - numarul de solicitari respinse, defalcat în functie de motivatia respingerii (informatii exceptate de la acces, inexistente etc.);
 • - numarul de solicitari adresate: 1. pe suport de hârtie; 2. pe suport electronic; 3. solicitari verbale;
 • - numarul de solicitari adresate de persoane fizice;
 • - numarul de solicitari adresate de persoane juridice;
 • - numarul de reclamatii administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse;
 • - numarul de plângeri în instanta: 1 rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. în curs de solutionare;
 • - costurile totale ale compartimentului de informare si relatii publice;
 • - sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informatiilor de interes public solicitate;
 • - numarul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare;
 • - numarul de raspunsuri defalcat pe termene de raspuns;
 • - informatiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informatie;
 • - masurile luate pentru îmbunatatirea activitatii;
 • - numele si prenumele persoanei desemnate.
 • Raportul se elaboreaza anual dupa modelul prevazut în anexa nr. 9 si va fi adresat directorului general al RAMO. Acesta va fi facut public pâna cel târziu la sfârsitul lunii aprilie din anul urmator. Publicitatea raportului va fi asigurata prin publicarea pe pagina proprie de internet, în sectiunea dedicata informatiilor de interes public.

  c) Raport anual de activitate (Anexa nr. 10), privind accesul la informatiile de interes public. Raportul se elaboreaza anual dupa modelul prevazut în anexa nr. 10 si va fi adresat directorului general al RAMO. Acesta va fi facut public pâna cel târziu la sfârsitul lunii aprilie din anul urmator. Publicitatea raportului va fi asigurata prin publicarea în Monitorul Oficial al României , Partea a III-a precum si pe pagina proprie de internet, în sectiunea dedicata informatiilor de interes public.Noutăți și Știri

2022-09-28 13:49:36
Ligia Macovei în Lirica Argheziana

2022-09-27 13:48:45
190 de ani de la prima apariție a Monitorului Oficial

2022-09-22 12:21:52
Muzeul Dinu şi Sevasta Vintilă Topalu


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0962 din 03 Octombrie 2022
Act nr. 1170/03 Octombrie 2022

Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

Președintele României
M. Of. nr. 0962 din 03 Octombrie 2022
Act nr. 1169/03 Octombrie 2022

Decret pentru eliberarea din funcție a unui consilier prezidențial

Președintele României
M. Of. nr. 0962 din 03 Octombrie 2022
Act nr. 124/03 Octombrie 2022

Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

Senatul României
M. Of. nr. 0962 din 03 Octombrie 2022
Act nr. 343/26 Mai 2022

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, ale art. 1 alin. (1) lit. a) și ale art. 2 lit. a), b) și h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0961 din 03 Octombrie 2022
Act nr. 1183/29 Septembrie 2022

Hotărâre privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate

Guvernul României
M. Of. nr. 0961 din 03 Octombrie 2022
Act nr. 1184/29 Septembrie 2022

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

E-monitor Publicări Magazin Online Editura Tipografie Cariere Întrebări frecvente Sugestii Sus