Informații

Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și a II-a, se transmit exclusiv în format electronic, în fișier cu semnătură electronică calificată, prin e-mail la adresa monitoruloficial@cdep.ro.

Comunicarea numelor și datelor persoanelor desemnate să certifice electronic actele înaintate în vederea publicării de către conducătorii instituțiilor este condiție esențială pentru realizarea acestei activități. În acest sens, transmiterea documentelor se va face la adresele de email: monitoruloficial@cdep.ro și ramo@ramo.ro.

Fiecare act va fi însoțit de o adresă de înaintare, care va conține categoria și numărul actului, titlul actului, data semnării, numărul de pagini ale documentului (inclusiv anexele) și menționarea conducătorului emitentului (numele, prenumele și funcția) sau persoanei împuternicite care a semnat actul, în cazul în care actul nu este semnat de titular.

Actele se vor redacta în Word format A4 editabil, cu semne diacritice, având fontul Times New Roman sau Arial, corp 12–14, cu spațiere la un rând și jumătate. Denumirea fișierului va conține elemente de identificare a actului, cum ar fi tipul și numărul actului (de exemplu: Ordin 123). Actele se redactează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative și ale Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.

Factura fiscală se va emite după publicare, conform tarifelor în vigoare, aprobate prin Decizia Biroului permanent al Camerei Deputaților nr. 15/2021.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail monitoruloficial@cdep.ro și la numerele de telefon 021 318 51 21 sau 021 318 51 22.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, se publică, potrivit dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, următoarele categorii de acte:

 1. actele juridice ale Parlamentului;
 2. actele cu caracter politic ale Parlamentului și ale celor două Camere;
 3. actele birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, potrivit legii;
 4. decizii ale președinților Camerei Deputaților și Senatului;
 5. actele Președintelui României;
 6. actele Guvernului;
 7. deciziile prim-ministrului, potrivit legii;
 8. actele normative ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competentei lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii;
 9. actele normative adoptate de autoritățile administrative autonome și de alte autorități publice, potrivit competenței lor conferite prin lege, în vederea organizării;
 10. deciziile, hotărârile și avizele Curții Constituționale;
 11. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;
 12. deciziile pronunțate de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca urmare a soluționării recursurilor în interesul legii;
 13. deciziile și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, pronunțate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;
 14. actele normative adoptate de persoane juridice - altele decât autoritățile publice - care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi;
 15. alte acte care, potrivit unor dispoziții legale, se publică în Partea I a Monitorului Oficial al României.

În Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, se publică, potrivit dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, următoarele categorii de acte:

 1. stenogramele ședințelor Camerei Deputaților și Senatului;
 2. stenogramele ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului;
 3. sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului;
 4. rapoartele și dările de seamă prezentate Parlamentului de către autoritățile publice, potrivit Constituției sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament;
 5. întrebări adresate de deputați, respectiv de senatori Guvernului, miniștrilor sau altor conducători ai organelor administrației publice la care nu s-a răspuns;
 6. alte acte prevăzute de lege.

Procedurile publicării, republicării, rectificării și publicării actelor în numere speciale cu tiraj limitat sunt aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputaților nr. 367/2022.

ONLINE
Persoane fizice
Informații despre serviciile destinate persoanelor fizice
 • Acte pierdute
 • Schimbări de nume
ONLINE
Persoane juridice
Informații despre serviciile destinate persoanelor juridice
 • Acte ale profesioniștilor
 • Rapoarte de activitate
 • Concursuri
 • Acte pierdute
 • Alte acte prevăzute de lege
Acte normative
Publicare acte normative

Informații complete privind actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a.

ONLINE
Achiziții publice
Publicare anunțuri Achiziții publice

Sistemul de publicare on-line destinat preluării și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare