Informații persoane fizice

Tarife

Pentru cererile persoanelor fizice privind pierderile de acte, Regia Autonomă Monitorul Oficial nu mai percepe tariful de publicare, conform Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

După publicare, exemplarul de monitor va fi expediat prin poştă, la cererea expresă a clientului, contracost, cu plata ramburs (în sumă de 11.6 lei + taxele poştale percepute de C.N. Poşta Română) la adresa menţionată în cerere.

Formulare destinate completării și transmiterii împreună cu actele necesare prin e-mail sau poștă:
Pierderi acte Pierdere acte de studiu
Documente pentru care actele normative în vigoare prevăd publicarea pierderii în Monitorul Oficial:
 • Acte de studii
 • Carnete de muncă
 • Titluri de proprietate
 • Brevete sau însemne
 • Alte documente
  • livret militar
  • permis armă
  • permis de vânătoare
  • certificat de revoluționar
  • atestat de bord
  • brevet de invenție
  • carnet de consultant fiscal
  • parafă de consultant fiscal
  • certificat membru al ordinului OAMGMAMR
Nu se mai publică:
 • pierderea cărții de identitate auto
 • cererea de dobândire/redobândire a cetățeniei române și cererea de renunțare la cetățenia română
 • pierderea permisului de conducere și a certificatului de înmatriculare auto
 • pierderea pașaportului
 • anularea actelor de studii completate greșit
 • pierderea buletinului/cărții de identitate a persoanei
 • pierderea permiselor de muncă
 • pierderea actelor de stare civilă (certificate de naștere, de căsătorie, de deces)
 • pierderea contractelor de vânzare-cumpărare/închiriere apartament
 • pierderea documentelor cadastrale
 • pierderea carnetelor de sănătate
 • pierderea carnetelor de student
 • pierderea legitimațiilor de serviciu sau a legitimațiilor militare
 • pierderea carnetului de rentier
 • pierderea atestatelor profesionale eliberate de ARR

Publicarea cererii de schimbare a numelui se realizează pe baza unei cereri-tip în original, cu viza oficiului de stare civilă (viza constă în semnătura ofițerului de stare civilă și ștampila oficială a primăriei – cea cu stema României). La cerere se va anexa copia certificatului de naștere și a cărții de identitate.

Rectificări

Schimbări de nume

Schimbări de nume - Ordonanța privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice nr. 41/2003, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58/2003, art. 6).

Acte Pierdute

Acte de studii (învățământ preuniversitar) – Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411/2016, art. 37);

Acte de studii (învățământ superior) – Ordinul ministrului educației naționale și cercetării nr. 4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 981/2020, art. 23);

Certificat de competențe profesionale - Ordinul nr. 4543/2004 privind aprobarea Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903/2004, art. 42);

Certificat de calificare sau de absolvire – Ordinul 501/5.253/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului pt. aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulților (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774/2003, art. 34);

Carnetul de muncă - Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345/2011, art. 279);

Livretul militar – Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990/2006 - art. 52);

Titluri de proprietate – H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732/2005, art. 36);

Permisul de armă, autorizație pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor și munițiilor, cartea de identitate a armei, pașaportul european pentru arme de foc - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425/2014 – art. 50, art. 76, art. 119);

Permisul de vânătoare permanent - Ordin 539/2009 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606/2009 art. 6, art. 13);

Certificat de revoluționar – H.G. nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din 1989 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167/1996, art. 47);

Brevete sau însemne – Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146/2000, art. 59);

Sigilii de identificare și legitimații ale tehnicienilor de service - H.G. nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348/2005, art. 52);

Carnetul profesional și parafa de membru al Camerei Consultanților Fiscali – Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185/2017, art. 5);

Certificat de membru al ordinului O.A.M.G.M.A.M.R. – Hotărâre nr. 1/2010 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 24/2009 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200/2010, art. 3);

Certificat de atestare și/sau legitimație pentru auditorii energetici pentru clădiri – Ordinul 2237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice „ Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683/2010, art. 42);

Certificat de atestare sau parafa emis de Ministerul Agriculturii – Ordinul 576/2009 pentru aprobarea Metodologiei, criteriilor de atestare și a Comisiei de atestare a persoanelor fizice și juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639/2009, art. 30);

Marca de sănătate - Ordinul 191/2014 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea Normei sanitare veterinare care stabilește procedura pentru marcarea și certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete și marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru siguranța Alimentelor nr. 10/2008 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918/2014, art. 25);

Legitimația funcționarului public din organul fiscal local – Ordinul 144/2016 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124/2016, Anexa 15);

Permisul de mecanic de locomotivă – Ordinul nr. 615/2015 al ministrului transporturilor privind aprobarea Procedurii pentru obținerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerințelor privind procedurile de eliberare și actualizare a certificatului și Cerințelor și procedurii de recunoaștere a persoanelor și organismelor (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346/2015, art. 23);

Autorizația de funcționare a operatorului economic deținător de arhive - Ordin nr. 137/2013 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619/2013, art. 12);

ONLINE
Persoane Fizice
Informații despre serviciile destinate Persoanelor fizice
 • Schimbări de nume
 • Acte pierdute
 • Rectificări
ONLINE
Persoane Juridice
Informații despre serviciile destinate Persoanelor juridice
 • Acte ale profesioniștilor
 • Rapoarte de activitate
 • Concursuri
 • Acte pierdute
 • Anulări, casări
 • Citații și sentințe
 • Alte acte prevăzute de lege
 • Rectificări
Acte normative
Publicare acte normative

Informații complete privind actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a.

ONLINE
Achiziții publice
Publicare anunțuri Achiziții publice

Sistemul de publicare on-line destinat preluării și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare