Informații persoane juridice

Pentru a transmite documente care pot fi preluate direct pentru publicare în Monitorul Oficial, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și altor prevederi legale în vigoare folosiți formularul online!

TARIFE

122 lei/pagina de manuscrisDecizia Biroului permanent al Camerei Deputaților nr. 5/24.03.2021

Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile.

IBAN: RO55 RNCB 0082 0067 1110 0001
Banca Comercială Română

PROCEDURĂ

Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se transmit exclusiv în format electronic, folosind formularul sau pe e-mail (documentele scanate integral într-un singur fișier) la adresa convocariaga[at]ramo.ro.
Profesioniștii care solicită publicarea vor avea în vedere termenele prevăzute de lege în condițiile date.

Documente necesare în vederea publicării

 • adresa oficială de înaintare (model disponibil aici);
 • documentul pentru care se solicită publicarea, certificat de reprezentantul legal al emitentului prin semnare și ștampilare, un singur fișier în format PDF; paginile vor fi numerotate, inclusiv anexele;
 • atașat formei certificate se poate transmite actul și în format editabil în Word (DOCX); fișierul Word aferent trebuie să aibă un conținut identic cu cel al documentului pentru care se solicită publicarea;
 • raportul cu numărul de caractere (inclusiv spațiile), în vederea calculării tarifului de publicare/verificarea tarifului achitat dovedit prin atașarea copiei ordinului de plată.

Formatul acceptat al documentelor

 • OBS.: Pot fi încărcate maximum 5 fișiere a câte 2 MB, de tip: JPG, PDF, DOCX.
 • documentele se redactează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice, în Word format A4, cu semne diacritice, având fontul Times New Roman sau Arial, corp 12–14, cu spațiere la un rând și jumătate; se vor utiliza fonturile standard Windows CP 1250 specifice zonei Europa de Est sau UTF-8;
 • fișierele vor fi scanate alb-negru, la o rezoluție de 300 dpi;
 • denumirea fișierului trimis va conține elemente de identificare a anunțului, cum ar fi tipul (de exemplu: convocare) și denumirea societății, dar nu mai mult de 30 caractere.

Cum se calculează tariful de publicare?

Se va atașa la act raportul cu numărul total de caractere (cu spații) obținut la tehnoredactarea documentului. Pentru a obține acest raport în Microsoft Word, se procedează astfel:

 • marcați textul de publicat (Ctrl+A);
 • selectați contorul de cuvinte (Word Count) din bara de Instrumente (Tools);
 • copiați fereastra afișată apăsând concomitent tastele Alt+Print Screen;
 • copiați fereastra respectivă apăsând concomitent tastele Ctrl+V într-un document numit anexă și printați.

Cum se achită tariful de publicare?

 • prin ordin de plată – copie atașată documentului de publicat, conform raportului cu numărul total de caractere (cu spații) sau trimisă în urma primirii facturii proforme, solicitată la transmiterea electronică a documentelor de publicat.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail convocariaga[at]ramo.ro.

CATEGORII DE ACTE

În Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pot fi preluate direct în vederea publicării, potrivit dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și altor prevederi legale în vigoare, următoarele categorii de acte disponibile aici.

Pentru a transmite spre publicare, utilizați
formularul online!

TARIFE

122 lei/2.000 caractere (cu spații)Decizia Biroului permanent al Camerei Deputaților nr. 5/24.03.2021

PROCEDURĂ

Documente necesare în vederea publicării

1. un fișier cu documentele semnate obligatoriu de reprezentantul legal (numai în format PDF sau JPG), în următoarea ordine:

 • adresa de înaintare, menționând temeiul de publicare în Monitorul Oficial (model disponibil aici);
 • textul actului de publicat semnat; exclusiv în cazul rapoartelor de activitate, dacă fișierul cu actul certificat/semnat depășește dimensiunea de 2 MB, încărcați cel puțin pagina cu numărul de înregistrare/ultima pagină cu semnătura reprezentantului legal;
 • contorul de caractere cu spații, generat din Word, pentru emiterea facturii (model disponibil aici).

2. un fișier cu anunțul de concurs în format editabil Word (DOCX), identic cu cel semnat – respectând condițiile de redactare de aici;

3. dovada plății, dacă este cazul.

Pot fi încărcate maximum 5 fișiere a câte 2 MB, de tip: JPG, PDF, DOCX.

Ce cuprinde textul raportului de activitate, conform legii?

La elaborarea actului, este recomandat să respectați modelul din anexa nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, aprobate prin H.G. nr. 123/2002!

Elementele standard pe care trebuie să le conțină raportul, conform modelului menționat:

 • misiunea autorității sau instituției publice, precum și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare;
 • indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;
 • scurtă prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele autorității sau instituției publice;
 • raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe;
 • nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);
 • propuneri pentru remedierea deficiențelor.

Informații suplimentare

Pentru a transmite spre publicare, utilizați
formularul online!

TARIFE

122 lei/2.000 caractere (cu spații)Decizia Biroului permanent al Camerei Deputaților nr. 5/24.03.2021
PROCEDURĂ

Asigurați-vă că anunțul a fost transmis în termenul legal și cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de publicare, pentru a nu afecta data stabilită pentru concurs!

Documente necesare în vederea publicării

1. un fișier cu documentele semnate obligatoriu de reprezentantul legal (numai în format PDF sau JPG), în următoarea ordine:

 • adresa de înaintare, menționând temeiul de publicare în Monitorul Oficial (model disponibil aici);
 • textul anunțului de concurs, pe pagină separată, cu toate elementele cerute de legea aplicabilă;
 • contorul de caractere cu spații, generat din Word, pentru emiterea facturii (model disponibil aici).

2. un fișier cu anunțul de concurs în format editabil Word (DOCX), identic cu cel semnat – respectând condițiile de redactare de aici;

3. dovada plății, dacă este cazul.

OBS: Documentele certificate prin semnătură (adresa de înaintare, anunțul de concurs și contorul de cuvinte) se transmit în format PDF sau JPG.

Cum calculați data maximă de publicare?

În elaborarea anunțului de concurs, respectați instrucțiunile de completare și procedura stabilite prin actul care conține temeiul legal de publicare.

IMPORTANT! Conform Codului de procedură civilă: „când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește”, iar „când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează”.

EXEMPLU: în cazul unui concurs pentru un post de personal contractual vacant pe perioadă nedeterminată, dacă data probei scrise este 1.11.2021, data publicării poate fi cel târziu 8.10.2021 (s-au calculat 15 zile lucrătoare, conform art. 7 din HG 286/2011, fără a lua în calcul data probei scrise și cea a publicării).

Pot fi transmise maximum 5 fișiere a câte 2 MB, de tip: JPG, PDF, DOCX.

Modele concursuri contractuale conform HG 286/2011 :concurs post vacant concurs post temporar vacant.

Dacă cererea vizează o rectificare/retragere de la publicare, completați după modelul corespunzător și încărcați în categoria cu acest nume: cerere retragere cerere rectificare.

Informații suplimentare

Pentru publicarea pierderii, utilizați
formularul online!

TARIFE

Tarif publicare21 lei/actRO55 RNCB 0082 0067 1110 0001
BCR Sucursala Unirea
Preț expediere monitor oficial8 lei – în format electronic (pe e-mail)
11,6 lei – în format tipărit (prin poștă)
Documente pentru care actele normative în vigoare prevăd publicarea pierderii în Monitorul Oficial:

Ciocanul silvic de marcat/pentru control, dispozitive de marcat material lemnos. — Ordin al ministrului mediului și pădurilor nr. 1.346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346/2011, art. 21); Se publica la solicitarea ocolului silvic.

Retragerea autorizației pentru comercializarea materialelor lemnoase – Ordin al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului administrației și internelor nr. 1073/79/2011pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a piețelor, târgurilor, oboarelor și a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316/2011, art. 11); Se publica la solicitarea Inspectoratului teritorial de regim silvic și vânătoare.

Anularea sau pierderea atestatului emis de Agenția Națională pt. Resurse Minerale – Ordinul nr. 94/1997 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind posibilitatea retragerii atestatului de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale unor agenți economici cu activitate geologică și/sau de exploatare a substanțelor minerale utile. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346/1997, art. 3, art. 5).

Pierderea licenței de export eliberată de ANCEX - Ordin nr. 914/2012 al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462/2012, art. 46).

Autorizația emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3101/2007 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de duplicate ale autorizațiilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distruse, pierdute sau furate (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41/2007, art. 2).

Certificat de înregistrare fiscală – Legea nr. 207/2015 Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547/2015, art. 87).

Anulare acte de studii (învăţământ preuniversitar) – Ordinul ministrului educației naționale și cercetării ştiinţifice nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411/2016, art. 48).

Anulare acte de studii (învăţământ superior) – Ordinul ministrului educației naționale și cercetării nr. 4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 981/2020, art. 29).

Anulare certificat de competenţe profesionale - Ordinul nr. 4543/2004 privind aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903/2004, art. 41).

Anulare certificat de calificare sau de absolvire – Ordinul 501/5.253/2003 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pt. aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774/2203, art. 32).

Sigilii de identificare și legitimații ale tehnicienilor de service - H.G. nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348/2005, art. 52).

Act de naționalitate al navei – Ordin al Ministerului Transporturilor nr. 889/2013 privind evidența și înmatricularea navelor care arborează pavilionul român (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400/2013, art. 54); Se publică atât de proprietar, cât și de operator.

Licența de transport/copia conformă, certificatul de transport în cont propriu/copia conformă, licența de traseu, autorizație de transport internațional - Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919/2006, art. 13, art. 29, art. 63, art. 78).

Autorizația școlii de conducere auto - Anexele nr. 1—5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere acestora (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 BIS/2014, art. 9).

Ștampila/sigiliu cu stema României - H.G. nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea și utilizarea acestora, precum și scoaterea din folosință a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360/2003, art. 8).

TARIFE

122 lei/2.000 caractere (cu spații)Decizia Biroului permanent al Camerei Deputaților nr. 5/24.03.2021

PROCEDURĂ

Actele de tip sentințe, comunicări, decizii, anunțuri, casări, anulări etc., care se publică conform legii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, se transmit exclusiv în format electronic, pe e-mail, la adresa concursurifp[at]ramo.ro

Acte transmise la publicare pe această cale:
Citații și sentințe

 • hotărâri judecătorești irevocabile de constatare a calitatii de lucrător sau colaborator al Securității;
 • acte emise de instanțele judecătorești (ex: citații și sentințe de diverse tipuri, sentințe ANI pentru confiscarea averii etc.);
 • citații notariale conform C. pr. civ, H UNNPR 76/2013;
 • citații emise de instanțele judecătorești;
 • ordonanța judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei și a biletului la ordin;
 • ordonanța de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea instanței judecătorești rămasă definitivă, prin care se constată că proveniența bunurilor este justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părți din avere sau a anumitor sume determinate nu are caracter justificat;

Decizii ale rectorului privind numirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante
Anulări de acte (de ex.: anulare permise permanente de vânătoare conform Legii nr. 407/2006, Ordinului nr. 539/2009)
Casări de acte (de ex.: procese-verbale de casare de acte de studii conform Ordinului ME nr. 3.844/2016
Alte acte a căror publicare este prevăzută de lege.

Documente necesare în vederea publicării

 • adresa oficială de înaintare (vă puteți ghida după modelul disponibil aici);
 • documentul pentru care se solicită publicarea, certificat de reprezentantul legal al emitentului prin semnare olografă (de mână) sau electronică - în format PDF; paginile vor fi numerotate, inclusiv anexele; dacă este necesar să fie împărțit în mai multe fișiere, acestea vor fi numerotate;
 • documentul pentru care se solicită publicarea în format editabil, în Word (DOCX); fișierul Word trebuie să aibă un conținut identic cu cel al documentului certificat;
 • dacă se dorește publicarea prin reproducerea în facsimil, fără modificări (casări, anulări, sentințe CNSAS etc.), se menționează acest lucru în adresa de înaintare; în această situație, nu este necesar documentul editabil Word;
 • raportul cu numărul de caractere (inclusiv spațiile), în vederea calculării tarifului de publicare/verificarea tarifului achitat dovedit prin atașarea copiei ordinului de plată (vă puteți ghida după modelul disponibil aici).

Informații suplimentare

ONLINE
Persoane fizice
Informații despre serviciile destinate persoanelor fizice
 • Acte pierdute
 • Schimbări de nume
ONLINE
Persoane juridice
Informații despre serviciile destinate persoanelor juridice
 • Acte ale profesioniștilor
 • Rapoarte de activitate
 • Concursuri
 • Acte pierdute
 • Alte acte prevăzute de lege
Acte normative
Publicare acte normative

Informații complete privind actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a.

ONLINE
Achiziții publice
Publicare anunțuri Achiziții publice

Sistemul de publicare on-line destinat preluării și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare