Informații persoane juridice

Tarife

În conformitate cu Decizia Biroului permanent al Camerei Deputaților nr. 5/24.03.2021 tariful de publicare al actelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, este de 122 lei/pagina de manuscris.

Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile.

Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se transmit exclusiv în format electronic, pe e-mail (documentele scanate integral într-un singur fișier) la adresa convocariaga@ramo.ro.
Profesioniștii care solicită publicarea vor avea în vedere termenele prevăzute de lege în condițiile date.

Documente necesare în vederea publicării

 • adresa oficială de înaintare (vă puteți ghida după modelul disponibil aici);
 • documentul pentru care se solicită publicarea, certificată de reprezentantul legal al emitentului prin semnare și ștampilare, un singur fișier în format PDF; paginile vor fi numerotate, inclusiv anexele;
 • atașat formei certificate se poate transmite actul și în format editabil în Word (DOCX); fișierul Word aferent trebuie să aibă un conținut identic cu cel al documentul pentru care se solicită publicarea;
 • raportul cu numărul de caractere (inclusiv spațiile), în vederea calculării tarifului de publicare/verificarea tarifului achitat dovedit prin atașarea copiei ordinului de plată.

Formatul acceptat al documentelor

 • documentele se redactează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice, în Word format A4, cu semne diacritice, având fontul Times New Roman sau Arial, corp 12–14, cu spațiere la un rând și jumătate; se vor utiliza fonturile standard Windows CP 1250 specifice zonei Europa de Est sau UTF-8;
 • denumirea fișierului trimis va conține elemente de identificare a anunțului, cum ar fi tipul (de exemplu: convocare_zz.ll.aaaa) și denumirea societății, dar nu mai mult de 30 caractere.

Cum se calculează tariful de publicare?

Se va atașa la act raportul cu numărul total de caractere (cu spații) obținut la tehnoredactarea documentului. Pentru a obține acest raport în Microsoft Word, se procedează astfel:

 • marcați textul de publicat (Ctrl+A);
 • selectați contorul de cuvinte (Word Count) din bara de Instrumente (Tools);
 • copiați fereastra afișată apăsând concomitent tastele Alt+Print Screen;
 • copiați fereastra respectivă apăsând concomitent tastele Ctrl+V într-un document numit anexă și printați.

Cum se achită tariful de publicare?

 • prin ordin de plată – copie atașată documentului de publicat, conform raportului cu numărul total de caractere (cu spații) sau trimisă în urma primirii facturii proforme, solicitată la transmiterea electronică a documentelor de publicat.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail convocariaga@ramo.ro și la numărul de telefon 021.401.00.73.

Categorii de acte

În Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se publică, potrivit dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și altor prevederi legale în vigoare, următoarele categorii de acte:

 1. convocări AGA ale societăților pe acțiuni/ale membrilor cooperatori ai băncilor cooperatiste;
 2. somații colective;
 3. decizii de anulare a acțiunilor;
 4. extrase situații financiare și rapoarte de activitate ale asociațiilor și fundațiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică;
 5. hotărâri judecătorești de înființare/modificare statute/dizolvare a societății agricole, precum și hotărârile asociaților de dizolvare a societății agricole;
 6. ordinul de autorizare a constituirii organizației de îmbunătățiri funciare și de înregistrare a acesteia sau de respingere a cererii;
 7. anunțul privind organizarea licitației de concesionare de către administrația zonei libere;
 8. anunțul de vânzare a bunurilor la licitație;
 9. decizii ale Președintelui ANRSC de acordare a licențelor și/sau autorizațiilor, precum și ordinul de suspendare a licenței și/sau autorizației;
 10. decizia ANRE;
 11. tabele nominale cu experții criminaliști autorizați;
 12. hotărârea de recunoaștere în România a persoanelor juridice străine fără scop patrimonial;
 13. hotărârea de confirmare a planului de reorganizare judiciară;
 14. hotărârea tribunalului de deschidere a procedurii falimentului;
 15. încetarea valabilității autorizației unei instituții de credit și hotărârea BNR de retragere a autorizației;
 16. anunțul privind retragerea autorizației fondului de pensii și a autorizației de administrare a administratorului;
 17. hotărârea de dizolvare a organizației de îmbunătățiri funciare sau federației, prin care se numesc și lichidatorii;
 18. decizia de încetare a concesiunii petroliere;
 19. hotărâri judecătorești de admitere a modificării statutului partidului politic;
 20. listele cuprinzând societățile comerciale ce fac obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri deținute sunt oferite spre concesionare sau arendare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației;
 21. decizii de acordare, anulare sau suspendare a agreării în calitate de expert vamal autorizat/decizii de acordare, anulare sau suspendare a autorizării transportatorilor în trafic internațional care utilizează sistemul de transport al coletelor „ușă în ușă“;
 22. liste centralizate ale consumatorilor eligibili de gaze naturale;
 23. autorizarea, modificarea sau retragerea autorizațiilor Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare;
 24. informațiile publicate în broșura informativă despre activitatea desfășurată în anul precedent/ anunțul privind retragerea avizului depozitarului - privind fondurile de pensii administrate privat;
 25. deciziile directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor de retragere sau suspendare a certificatului de înregistrare;
 26. alte acte care, potrivit unor dispoziții legale, se publică în Partea a IV-a a Monitorului Oficial al României.
Tarife
122 lei/2.000 caractere (cu spații)(Decizia Biroului permanent al Camerei Deputaților nr. 5/24.03.2021)

PROCEDURĂ

Documente necesare în vederea publicării

 • adresa oficială de înaintare (vă puteți ghida după modelul disponibil aici);
 • textul raportului de activitate, semnat electronic/olograf (de mână) de reprezentantul legal al autorității publice;
 • raportul cu numărul de caractere (inclusiv spațiile), în vederea calculării taxei de publicare (vă puteți ghida după modelul disponibil aici).

Formatul acceptat al documentelor

 • textul raportului de activitate se transmite obligatoriu în format editabil în Word (DOCX) – respectând condițiile de redactare de aici;
 • copia certificată prin semnare electronică certificată/olografă (de mână) a tuturor documentelor se transmite în format PDF sau JPG.

Ce cuprinde textul raportului de activitate, conform legii?

La elaborarea actului, este recomandat să respectați modelul din anexa nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, aprobate prin H.G. nr. 123/2002!

Elementele standard pe care trebuie să le conțină raportul, conform modelului menționat:

 • misiunea autorității sau instituției publice, precum și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare;
 • indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;
 • scurtă prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele autorității sau instituției publice;
 • raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe;
 • nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);
 • propuneri pentru remedierea deficiențelor.

Informații suplimentare

Tarife
122 lei/2.000 caractere (cu spații)(Decizia Biroului permanent al Camerei Deputaților nr. 5/24.03.2021)
PROCEDURĂ

Asigurați-vă că anunțul a fost transmis în termenul legal și cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de publicare, pentru a nu afecta data stabilită pentru concurs!

Documente necesare în vederea publicării

 • adresa oficială de înaintare (vă puteți ghida după modelul disponibil aici);
 • textul anunțului de concurs, semnat electronic/olograf (de mână) de reprezentantul legal al autorității publice;
 • raportul cu numărul de caractere (inclusiv spațiile), în vederea calculării taxei de publicare (vă puteți ghida după modelul disponibil aici).

Formatul acceptat al documentelor

 • textul anunțului de concurs se transmite obligatoriu în format editabil în Word (DOCX) – respectând condițiile de redactare de aici;
 • copia certificată prin semnare electronică certificată/olografă (de mână) a tuturor documentelor se transmite în format PDF sau JPG.

Ce cuprinde textul anunțului, conform legii?

În elaborarea anunțului de concurs respectați instrucțiunile de completare și procedura stabilite prin actul care conține temeiul legal de publicare:

 • concursuri pentu ocuparea posturilor contractuale în cadrul institutiilor publice conform HG 286/2011 completat cu HG 1027/2014;
 • concursuri pentru ocuparea posturilor din COMITETUL DIRECTOR al spitalelor conform Ordin MS 284/2007 completat prin Ordin MS 954/2017;
 • concursuri pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului director din cadrul Serviciilor de ambulanța județene și Serviciului de Ambulanță București-Ilfov conform Ordin MS 157/2019;
 • concursuri pentru ocuparea posturilor civile contractuale în cadrul MAN conf Ordin MAN M124/2017;
 • concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante de manager economic și a celorlalte posturi vacante de personal din cadrul departamentelor economico-financiare și administrative ale curților de apel și tribunalelor conform Ordin MJ 2720/C/2004;
 • alte tipuri de concursuri (ex: inspectori antifraudă ANAF – HG 677/2013, inspectori integritate ANI – HCNI 3/2008, funcția de președinte ANI - L115/1996, funcții în cadrul Institutului Limbii Române – Ordin 5076/2014...etc);
 • concursuri pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior – HG 457/2011, L 1/2011;
 • decizii ale rectorilor de numire a comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice – HG 457/2011, L 1/2011;
 • concursuri pentru ocuparea postului de director CSUD din cadrul instituțiilor de învățământ superior – HG 681/2011, L 1/2011;
 • concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul superior, a posturilor vacante de funcționari publici și a posturilor contractuale vacante, precum și alte concursuri prevăzute de lege.

Informații suplimentare

Tarife
Pierderi acte persoane juridice21 lei
Documente pentru care actele normative în vigoare prevăd publicarea pierderii în Monitorul Oficial:

Ciocanul silvic de marcat/pentru control, dispozitive de marcat material lemnos. — Ordin al ministrului mediului și pădurilor nr. 1.346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346/2011, art. 21); Se publica la solicitarea ocolului silvic.

Retragerea autorizației pentru comercializarea materialelor lemnoase – Ordin al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului administrației și internelor nr. 1073/79/2011pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a piețelor, târgurilor, oboarelor și a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316/2011, art. 11); Se publica la solicitarea Inspectoratului teritorial de regim silvic și vânătoare.

Anularea sau pierderea atestatului emis de Agenția Națională pt. Resurse Minerale – Ordinul nr. 94/1997 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind posibilitatea retragerii atestatului de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale unor agenți economici cu activitate geologică și/sau de exploatare a substanțelor minerale utile. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346/1997, art. 3, art. 5).

Pierderea licenței de export eliberată de ANCEX - Ordin nr. 914/2012 al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462/2012, art. 46).

Autorizația emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3101/2007 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de duplicate ale autorizațiilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distruse, pierdute sau furate (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41/2007, art. 2).

Certificat de înregistrare fiscală – Legea nr. 207/2015 Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547/2015, art. 87).

Anulare acte de studii (învăţământ preuniversitar) – Ordinul ministrului educației naționale și cercetării ştiinţifice nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411/2016, art. 48).

Anulare acte de studii (învăţământ superior) – Ordinul ministrului educației naționale și cercetării nr. 4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 981/2020, art. 29).

Anulare certificat de competenţe profesionale - Ordinul nr. 4543/2004 privind aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903/2004, art. 41).

Anulare certificat de calificare sau de absolvire – Ordinul 501/5.253/2003 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pt. aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774/2203, art. 32).

Sigilii de identificare și legitimații ale tehnicienilor de service - H.G. nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348/2005, art. 52).

Act de naționalitate al navei – Ordin al Ministerului Transporturilor nr. 889/2013 privind evidența și înmatricularea navelor care arborează pavilionul român (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400/2013, art. 54); Se publică atât de proprietar, cât și de operator.

Licența de transport/copia conformă, certificatul de transport în cont propriu/copia conformă, licența de traseu, autorizație de transport internațional - Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919/2006, art. 13, art. 29, art. 63, art. 78).

Autorizația școlii de conducere auto - Anexele nr. 1—5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere acestora (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 BIS/2014, art. 9).

Ștampila/sigiliu cu stema României - H.G. nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea și utilizarea acestora, precum și scoaterea din folosință a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360/2003, art. 8).

Tarife

Anulări și Casări

 • anulare permise permanente de vânătoare conform L407/2006, Ordin 539/2009
 • procese-verbale de casare acte de studii conform Ordin ME 3844/2016
 • alte acte ale instituțiilor publice pentru care se prevede publicarea conform legislației în vigoare
Tarife
Publicare citații și sentințe 122 lei/pagina de manuscris

Citații și Sentințe

 • acte emise de instanțele judecătorești (ex: citații și sentințe de diverse tipuri, sentințe ANI pentru confiscarea averii...etc)
 • citații notariale conform C.pr.civ, H UNNPR 76/2013
 • alte acte ale instituțiilor publice pentru care se prevede publicarea conform legislației în vigoare
 • citații emise de instanțele judecătorești
 • ordonanța judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei și a biletului la ordin
 • ordonanța de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea instanței judecătorești rămasă definitivă, prin care se constată că proveniența bunurilor este justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părți din avere sau a anumitor sume determinate nu are caracter justificat
 • Hotărâri judecătorești care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securității
 • alte acte procedurale a căror publicare este prevăzută de lege
Tarife

Alte acte prevăzute de lege:

ONLINE
Persoane Fizice
Informații despre serviciile destinate Persoanelor fizice
 • Schimbări de nume
 • Acte pierdute
 • Rectificări
ONLINE
Persoane Juridice
Informații despre serviciile destinate Persoanelor juridice
 • Acte ale profesioniștilor
 • Rapoarte de activitate
 • Concursuri
 • Acte pierdute
 • Anulări, casări
 • Citații și sentințe
 • Alte acte prevăzute de lege
 • Rectificări
Acte normative
Publicare acte normative

Informații complete privind actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a.

ONLINE
Achiziții publice
Publicare anunțuri Achiziții publice

Sistemul de publicare on-line destinat preluării și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare