Toate publicatiile autorului Editura Monitorul Oficial - Romania
     
E-monitor Relații cu publicul Magazin Online Editura Tipografie
 
Căutare în produse


Prelucrarea datelor cu caracter personal
Toate categoriile
Toti autorii
PACHETE PROMOTIONALE ALBUME
PACHETE PROMOȚIONALE JURIDIC
Colecţii juridice
CODEX
Diplomaţie culturală
Colecţii de artă
Constituţii
Centenar
Artă fotografică
Universitaria
Inedit
În afara colecţiilor
Fişe de anunţare a sosirii şi plecării
În curs de apariţie
Monitorul Oficial abonamente 2022
Exemplare Monitorul Oficial I-VII

INFORMAŢII UTILE
  Reduceri
  Livrare
  Metode de plată
  Contact
  Protectia Consumatorilor - ANPC

PĂREREA TA
Vă interesează o ediție actualizată a Codului penal şi a codului de procedură penală?
DA
NU
Arhiva de sondaje

Toate publicatiile autorului Editura Monitorul Oficial

* Livrările de carte juridică cu valoarea totală mai mare de 200 lei, beneficiază de transport gratuit prin Poșta Romană.

Valoarea livrării este reprezentată de totalul final al comenzii, după aplicarea procentului de discount in care se incadrează clientul.

* Suntem la dispoziția tuturor celor interesați să achiziționeze cărți prin SEAP.

* La Fișe de turism nu se acordă reducere!Pret 0,00 RON
   Constituţia în limba maghiară

Románia 1991. évi Alkotmányát a Monitorul Oficial al Romaniei I. Részének 2003. október 29-i 758. számában közzétett 429/2003. számú törvénnyel módosították és egészítették ki, amelyet az Alkotmány 152. szakasza alapján a Törvényhozási Tanács újraközzétett, az elnevezések aktualizálásával és a szakaszok átszámozásával (a 152. szakasz újraközzétett formában 156. szakasszá vált).

A Románia Alkotmányát módosító 429/2003. számú törvényt a 2003. október 18-19-i országos népszavazással hagyták jóvá és az Alkotmánybíróságnak a Románia Alkotmányát módosító törvényre vonatkozó 2003. október 18-19-i országos népszavazás eredményének igazolásáról szóló 2003. október 22-i 3. számú határozatának a Monitorul Oficial al Romaniei I. Részének 2003. október 29-i 758. számában való közzétételének időpontjában lépett hatályba.

Románia Alkotmányát eredeti formájában az Alkotmányozó Gyűlés 1991. november 21-i ülésén fogadták el, közzétették a Románia Hivatalos Közlönye 1991. november 21-i 233. számában és az 1991. december 8-i országos népszavazással való jóváhagyása után lépett hatályba.


format 100 x 150 mm, 88 pagini, ISBN 973-567-432-7Pret 3,00 RON
   Constituţia României

Constituția Romaniei din 1991 a fost modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției Romaniei nr. 429/2003, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, in temeiul art. 152 din Constituție, cu reactualizarea denumirilor și dandu-se textelor o nouă numerotare (art. 152 a devenit, in forma republicată, art. 156). Legea de revizuire a Constituției Romaniei nr. 429/2003 a fost aprobată prin referendumul național din 18—19 octombrie 2003 și a intrat in vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 a Hotărarii Curții Constituționale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului național din 18—19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituției Romaniei.

Constituția Romaniei, in forma inițială, a fost adoptată in ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, a fost publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991, și a intrat in vigoare in urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991.

format 100 x 150 mm, 91 pagini, ISBN 978-973-567-710-7Pret 5,00 RON
   Constituţia în limba franceză

La Constitution de la Roumanie de 1991 a été modifiée et complétée par la Loi de révision de la Constitution de la Roumanie no 429/2003, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, no 758 du 29 octobre 2003, et republiée par le Conseil législatif, en vertu de l’art. 152 de la Constitution, les dénominations y étant mises á jour et les textes renumérotés (l’article 152 est devenu, dans la forme republiéé, l’article 156).

La Loi de révision de la Constitution de la Roumanie no 429/2003 a été approuvée par le référendum national des 18-19 octobre 2003 et est entrée en vigueur á la date de 29 octobre 2003, date de la publication au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, no 758 du 29 octobre 2003, de la Décision de la Cour constitutionnelle no 3 du 22 octobre 2003 confirmat le résultat du référendum national des 18-19 octobre 2003 sur la Loi de révision de la Constitution de la Roumanie.

La Constitution de la Roumanie, dans sa forme initiale, a été adoptée dans la séance de la I’Assemblée constituante du 21 novembre 1991, a été publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, no 233 du 21 novembre 1991 et est entrée en vigueur á la suite de son approbation par le référendum national du 8 décembre 1991.

format 100 x 150 mm, 95 pagini, ISBN 973-567-420-3Pret 5,45 RON
   Documentele financiar-contabile

Conţine Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, in vigoare de la 1 ianuarie 2016, publicat in M. Of. nr. 910 și 910 bis din 9 decembrie 2015.


Ordinul aprobă normele metodologice generale și specifice de intocmire şi utilizare, modelele documentelor financiar-contabile, elementele obligatorii și termenele de păstrare a acestora. La data intrării in vigoare a ordinului a fost abrogat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 870 din 23 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Se adresează tuturor operatorilor economici, instituţiilor publice, asociaţiilor şi celorlalte persoane juridice cu sau fără scop patrimonial, precum şi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri.

Pană la data de 9 martie 2021 Ordinul 2.634/2015 nu a suferit modificări.

Data apariție ianuarie 2016

80 de pagini, 147x205 mm, ISBN 978-973-567-927-9Pret 10,00 RON
   Pensiile pe întelesul tuturor

In ghid este prezentată pe larg legislația pensiilor, cu precădere Legea nr. 263/2010 privind sistemul de pensii publice, cu toate modificările și completările legislative in vigoare, apărute pană la data de 1 septembrie 2021. După 10 ani de schimbări legislative, actul normativ sus-menționat este in vigoare.

Volumul este structurat in șapte capitole, printre care cele cu privire la stagiul de cotizare, categoriile de pensii din sistemul public şi elementele lor caracteristice, precum şi modalitatea de determinare a punctajului mediu anual.
S-au conceput peste 80 de exemple practice, de la calculul stagiului de cotizare realizat și stabilirea punctajului lunar, a punctajului anual și a punctajului mediu anual in diferite cazuri la modalitatea concretă de inscriere la pensie.
Ghidul se adresează persoanelor care urmează să se pensioneze, pensionarilor, personalului de specialitate din casele de pensii și oricărei persoane interesate de acest domeniu foarte complex.
Pret 22,00 RON
   Codul Muncii. Acte conexe Editia a XVIII-a

Data aparitiei 8 martie 2021

Instrument juridic util practicii profesionale din domeniu!

Volumul reunește textul codului și acte conexe actualizate, conturand imaginea de ansamblu asupra celor mai noi și importante schimbări din legislația muncii. Ediţia este adaptată contextului actual, generat de răspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

NOUTĂŢI

 • sprijin pentru salariaţi şi angajatori in context pandemic;
 • sistemul asigurărilor pentru somaj;
 • telemuncă;
 • programele de intership;
 • dialogul social;
 • reducerea timpului de lucru - model Kurzarbeit;
 • stimularea ocupării forţei de muncă;
 • zile libere pentru părinţi in situaţia inchiderii temporare a unităţilor de invăţămant;
 • sănătatea şi securitatea in muncă.

 


SUMAR

 • Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de intreprindere;
 • Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor in cazul transferului intreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora;
 • Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor;
 • Legea nr. 62/ 2011 – Legea dialogului social;
 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
 • Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76 /2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
 • Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă;
 • Legea nr. 176/2018 privind internshipul;
 • Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, in situația inchiderii temporare a unităților de invățămant;
 • Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (extras);
 • Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (extras);
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor in contextul situației epidemiologice determinate de răspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți in vederea supravegherii copiilor, in situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor in unitățile de invățămant și in unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspandirii coronavirusului SARS-CoV-2;
 • Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării in altă localitate, precum și in cazul deplasării in interesul serviciului;
 • Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, in situația inchiderii temporare a unităților de invățămant;
 • Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate in baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor in contextul situației epidemiologice determinate de răspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;
 • Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contrac­tului individual de muncă;
 • Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor in format electronic.
Specialiștii Monitorului Oficial au realizat pentru voi

 • Cea mai rapidă și corectă formă actualizată;
 • Un scurt istoric normativ;
 • Evidențierea grafică a modificărilor, completărilor și abrogărilor; note de subsol aferente.

 

Format 130 x 200 mm, 552 pagini, ISBN 978-606-035-065-1


După publicarea ediției

Legea nr. 58/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate in contextul răspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor in contextul situației epidemiologice determinate de răspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a fost publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345/5.04.2021.Pret 32,00 RON
   Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate

SUMAR

 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, modificat recent prin O. nr. 1.243/2018, și

 • Legea contabilității nr. 82/1991, actualizată, ultima modificare fiind adusă prin O.U.G. nr. 57/2015.

Cartea este prefațată de ec. dr. Alexandra Lazăr.

După publicarea ediției:

‒ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 a fost modificat prin Ordinul nr. 2.493 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile, publicat in M. Of. nr. 596 din 19 iulie 2019, Ordinul nr. 3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat in M. Of. nr. 5 din 7 ianuarie 2020, Ordinul nr. 2.206 din 24 iulie 2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile, publicat in M. Of. nr. 675 din 30 iulie 2020 și Ordinul nr. 58 din 14 ianuarie 2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat in M. Of. nr. 66 din 21 ianuarie 2021.

‒ Legea contabilității nr. 82/1991 a fost modificată prin Legea nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicată in M. Of. nr. 595 din 12 iulie 2018, Legea nr. 238 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, publicată in M. Of. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 și O.U.G. nr. 13 din 24 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată in M. Of. nr. 197 din 26 februarie 2021.

 


Data apariției 19 februarie 2018
392 pagini, format 147 x 205 mm, ISBN 978-973-567-984-2

 Pret 33,00 RON
   Codul administrativ

Ediția conține cele mai recente modificări aduse Codului administrativ, prin L. nr. 155 / 2021, publicată in M. Of. nr. 571 din 4 iunie 2021, și L. nr. 153 / 2021, publicată in M. Of. nr. 577 din 8 iunie 2021.

NOUTĂȚI

 • Procedura de trecere a unui bun din domeniul public al statului, neinscris in cartea funciară, in domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale;
 • Secretarul general al ministerului indeplinește calitatea de ordonator principal de credite pe perioada vacanței funcției de ministru sau cand acesta nu iși poate exercita atribuțiile;
 • Normele privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura disciplinară.

SUMAR

 • Ordonanța de urgență a Guvernului Romaniei nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;
 • Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 906 / 2020 pentru punerea in aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ.

Specialiștii Monitorului Oficial au realizat pentru voi

 • Cea mai rapidă și corectă formă actualizată;
 • Un scurt istoric normativ;
 • Evidențierea grafică a modificărilor, completărilor și abrogărilor; note de subsol aferente.

CODUL ADMINISTRATIV

 • incorporează reglementările privind administrația publică centrală și locală, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate;
 • conține regulile privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale;
 • reglementează statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
 • stabilește răspunderea administrativă.

HOTĂRÂREA DE PUNERE IN APLICARE A CODULUI ADMINISTRATIV

 • stabilește atribuțiile prefectului, subprefectului și ale structurilor de specialitate ale instituției prefectului;
 • conține regulamentele-cadru de organizare și funcționare ale oficiului și colegiului prefectural.

Format 13 x 20 cm, 464 de pagini, ISBN 978-606-035-067-5
Pret 35,00 RON
   Codul Administrativ în limba maghiară - Közigazgatási Törvénykönyv

TIRAJ EPUIZAT! DISPONIBIL PENTRU STRÂNGEREA PRECOMENZILOR!

Codul Administrativ in limba maghiară - KÖZIGAZGATÁSI TÖRVÉNYKÖNYV Kiadás alatt

Megjelent a Közlönykiadó legújabb magyar nyelvű kiadványa, amely a romániai közigazgatási rendszer átfogó szabályozását tartalmazza. Az állam- és az önkormányzati igazgatás, a kormánymegbízott, a kormányhivatal és a dekoncentrált közszolgálatok működésének, az állam és a területi-közigazgatási egységek köz- és magánvagyona, továbbá az igazgatási felelősség rendszerének, a köztisztviselők jogállásának, valamint a közszolgáltatások szabályozásának ismerete a közigazgatás különböző szintjein dolgozók kötelessége. Így válik a közel 450 oldalas kiadvány elengedhetetlen munkaeszközzé.

HIVATALOS KÖZLÖNY – Jogszabályok első kézből, hitelesen, magyarul is

Format 13 x 20 cm, 445 de pagini, ISBN 978-606-035-070-5Pret 37,00 RON
   Codul civil și codul de procedură civila

Carte recomandată de Uniunea Națională a Notarilor Publici

Editura Monitorului Oficial, prima și cea mai sigură sursă legislativă, in parteneriat cu Uniunea Națională a Notarilor Publici, a realizat ediţia aprilie 2021 a cărții Codul civil și Codul de procedură civilă.

SUMAR

 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
 • Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (extras);
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
 • Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (extras);
 • Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătoreşti, precum și pentru pregătirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (extras);
 • Ordinul nr. 359/C/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate in procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025–1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Specialiștii Monitorului Oficial au conceput:

 • Forma actualizată a legislației;
 • O structură practică a Codului civil – marcare grafică distinctă, in conceptul   titlu/extrasul aferent din legea de punere in aplicare;
 • Un scurt istoric normativ;
 • Evidențierea grafică a modificărilor, completărilor și abrogărilor; note de subsol aferente;
 • Indexul alfabetic, tabla de materii;
 • Referiri la decizii ale Curții Constituționale.

CODUL CIVIL

 • incorporează totalitatea reglementărilor privitoare la persoane, relaţiile de familie şi relaţiile comerciale;
 • consacră diferenţieri de regim juridic in funcţie de calitatea de profesionist, respectiv nonprofesionist a celor implicaţi in raportul juridic obligațional.

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ

 • răspunde unor deziderate actuale, precum accesul justiţiabililor la mijloace şi forme procedurale mai simple şi accesibile şi accelerarea procedurii civile, inclusiv in faza executării silite, concomitent cu imbunătăţirea calităţii actului de justiţie.

LEGILE DE PUNERE IN APLICARE A CODURILOR

 • instituie dispoziţii tranzitorii care să realizeze trecerea de la vechea la noua reglementare;
 • asigură compatibilitatea codurilor cu celelalte legi in vigoare;
 • corelează dispoziţiile Codului civil, intre ele, dar şi intre acestea şi prevederile Codului de procedură civilă.

format 130 x 200 mm, 1088 pagini, ISBN 978-606-035-066-8

 Pret 38,00 RON
   Grigorescu

Varianta romană

Text: Iulia Iliescu

Sentimentul colorează, nu pensula. Poţi colora c-o bucăţică de cărbune, şi toate tuburile din lume nu-ţi dau albastrul unei flori de inişor dacă nu-l ai in suflet. (Nicolae Grigorescu).

Este mărturia unui pictor pentru care arta inseamnă revelaţie, trăire, nu meşteşug sau artificiu. Panzele grigoresciene au viaţă, căci viaţa e cea care le-a inspirat.

Intr-un format practic, uşor de răsfoit, albumul cuprinde un număr generos de ilustraţii, unele dintre ele neştiute publicului, la prima apariţie. Textul biografic ce le insoţeşte urmăreşte impletirea dintre activitatea artistică şi momentele mai importante ale vieţii marelui artist. Prin intermediul citatelor, vocea pictorului insoţeşte aproape mereu povestirea, transformand-o adesea in confesiune. I se alătură comentariile celor care l-au cunoscut şi admirat, condeiul cronicarilor vremii sau al istoricilor de artă de peste ani.

Noua ediție (a patra) conține, pe langă reproducerile din edițiile anterioare, tablouri aflate la Muzeul de Artă Cluj-Napoca și noi ilustrații de la Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” și Muzeul Memorial Nicolae Grigorescu.


SUMAR

 • „O emoţie intruchipată plastic”

 • Meşterul Nicu (1838-1861)
  „Sunt fecior de ţăran şi mă mandresc cu asta”
  Ucenicia
  Micul „mare” iconar
  Farmecul depărtărilor
  Zugrav de biserici

 • Călătorind in căutarea „culorii” (1861-1877)
  Spre Paris, la studii
  Intrarea in pădurea de la Fontainebleau
  Experienţa impresionismului
  Bursier al Ţărilor Romane
  Primele expoziţii in ţară – un artist controversat

 • Reporter cu penel (1877-1878)
  Un artist in „bătaia gloanțelor”
  Război in culori grigoresciene

 • Dezamăgiri şi creaţie (1878-1887)
  Instrăinarea. Refugiul la Vitré
  Poezia chipului feminin

 • Ultimul anotimp (1887-1907)

 • Cronologie

 • Bibliografie

Data apariţiei: ianuarie 2020, 180 pagini, format 200 x 220 mm, ISBN 5.948493.165859

It is the feeling that colours, not the brush. You can colour with a piece of coal, but all the tubes in the world cannot give you the blue of a flax flower unless you have it in your soul. (Nicolae Grigorescu)

This is the testimony of a painter for whom art means revelation, experience, not skill or contrivance. Grigorescu’s paintings have life, because life is what inspired them. In a practical format, easy to browse, the album includes a generous number of illustrations, some of them unknown to the public, being at the first appearance in print. The biographical text accompanying them follows the interweaving of the artistic activity and the most important moments of Nicolae Grigorescu’s life. Through quotations, the artist’s voice almost always accompanies the story, turning it often into confession. And there are also the comments of those who knew and admired him, the pen of the critics or art historians over the years.

SUMMARY

 • "A plastically embodied emotion"
 • Master Nicu (1838-1861)
  "I am a peasant’s son and proud of it"
  Apprenticeship
  The little "big" iconographer
  The charm of distance
  Church painter
 • Journey in search of "colour" (1861-1877)
  Towards Paris, to study
  Entrance to the forest of Fontainebleau
  Experience of impressionism
  Fellow Latin countries
  First exhibitions at home – a controversial artist
 • Reporter with a brush (1877-1878)
  An artist in the line of fire

  War in Grigorescu’s colours
 • Disappointment and creation (1878-1887)
  Alienation. Refuge in Vitré
  Poetry of the female face
 • Last season (1887-1907)
 • Chronology
 • BibliographyPret 45,00 RON
Pagini de produse