Monitorul Oficial al României, Partea a III-a - Abonamente tipărite- Romania - Versiune pentru tiparire - MonitorulOficial.ro
Aveti intrebari despre produsele Monitorului Oficial?
Va rugam sa ne contactati prin una din metodele de mai jos. Va multumim.


Monitorul Oficial al României, Partea a III-a

PREŢ ABONAMENT 1 LUNĂ

În Partea a III-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice referitoare la operatori economici şi alte categorii de persoane juridice, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale, conform Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României.

Acte de studii (învățământ preuniversitar) – Ordinul ministrului educației naționale și
cercetării științifice nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor
de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411/2016, art. 37);


Acte de studii (învățământ superior) – Ordinul ministrului educației naționale și cercetării nr.
4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii și al
documentelor universitare în sistemul de învățământ superior (Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 981/2020, art. 23);


Certificat de competențe profesionale - Ordinul nr. 4543/2004 privind aprobarea
Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât
cele formale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903/2004, art. 42);

Certificat de calificare sau de absolvire – Ordinul 501/5.253/2003 al ministrului muncii,
solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului pt. aprobarea
Metodologiei certificării formării profesionale a adulților (Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 774/2003, art. 34);


Carnetul de muncă - Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 345/2011, art. 279);


Livretul militar – Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare (Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 990/2006 - art. 52);


Titluri de proprietate – H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor (Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 732/2005, art. 36);


Permisul de armă, autorizație pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor și
munițiilor, cartea de identitate a armei, pașaportul european pentru arme de foc
-
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată (Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 425/2014 – art. 50, art. 76, art. 119);


Permisul de vânătoare permanent - Ordin 539/2009 al ministrului agriculturii, pădurilor și
dezvoltării rurale pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare, cu modificările și
completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606/2009 art. 6, art. 13);
Certificat de revoluționar – H.G. nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Comisiei pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din 1989
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167/1996, art. 47);


Brevete sau însemne – Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al
României, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146/2000, art. 59);
Sigilii de identificare și legitimații ale tehnicienilor de service - H.G. nr. 479/2003 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348/2005, art. 52);


Carnetul profesional și parafa de membru al Camerei Consultanților Fiscali
Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 185/2017, art. 5);


Certificat de membru al ordinului O.A.M.G.M.A.M.R. – Hotărâre nr. 1/2010 pentru
modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 24/2009 privind stabilirea
cuantumului cotizației de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200/2010, art.
3);


Certificat de atestare și/sau legitimație pentru auditorii energetici pentru clădiri
Ordinul 2237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice „ Regulament privind atestarea
auditorilor energetici pentru clădiri (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683/2010, art.
42);


Certificat de atestare sau parafa emis de Ministerul Agriculturii – Ordinul 576/2009
pentru aprobarea Metodologiei, criteriilor de atestare și a Comisiei de atestare a persoanelor
fizice și juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere (Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 639/2009, art. 30);


Marca de sănătate - Ordinul 191/2014 al președintelui Autorității Naționale Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea Normei
sanitare veterinare care stabilește procedura pentru marcarea și certificarea sanitară
veterinară a cărnii proaspete și marcarea produselor de origine animală destinate
consumului uman, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare
Veterinare și pentru siguranța Alimentelor nr. 10/2008 (Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 918/2014, art. 25);


Legitimația funcționarului public din organul fiscal local – Ordinul 144/2016 al viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind aprobarea unor
formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a
altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și pentru modificarea și
completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației
publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de
stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale (Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 124/2016, Anexa 15);


Permisul de mecanic de locomotivă – Ordinul nr. 615/2015 al ministrului transporturilor
privind aprobarea Procedurii pentru obținerea permisului de mecanic de locomotivă,
Cerințelor privind procedurile de eliberare și actualizare a certificatului și Cerințelor și
procedurii de recunoaștere a persoanelor și organismelor (Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 346/2015, art. 23);


Autorizația de funcționare a operatorului economic deținător de arhive - Ordin nr.
137/2013 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind
aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 (Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 619/2013, art. 12).Pret 50,00 RON cu TVA inclus
Toate detaliile despre Monitorul Oficial al României, Partea a III-a


Aceasta pagina a fost tiparita de la adresa MonitorulOficial.ro