Ghid pentru autori în vederea pregătirii/predării unui manuscris - Ghid pentru autori - Romania
     
e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online
 
Căutare în produse
Cuvinte
Categorie


Prelucrarea datelor cu caracter personal
Toate categoriile
Toti autorii
PACHETE PROMOȚIONALE
CENTENAR
Ghid pentru autori
Reducere
În curs de apariţie
Colecţii juridice
Colecţii de artă
RO-trotter (arta fotografica)
Uniunea Europeană
Inedit
În afara colecţiilor
Fişe de turism

INFORMAŢII UTILE
  Reduceri
  Livrare
  Metode de plată
  Contact
  Protectia Consumatorilor - ANPC

PĂREREA TA
Vă interesează o ediție actualizată a Codului fiscal?
DA
NU
Arhiva de sondaje

Ghid pentru autori (Nr. produse 1 ) Recomanda acest produs | Tipareste acest produs

Ghid pentru autori în vederea pregătirii/predării unui manuscris
Pret 0,00 RON cu TVA inclus

  

Manuscrisul trebuie predat atat in format electronic (intr-un program compatibil cu cele folosite de editură – editorul de texte Microsoft Word), cat şi pe suport de hartie, cu observaţia ca cele două variante de text să fie identice.

Instrucţiuni privind structura manuscrisului:
• Manuscrisul trebuie să fie predat in formă finală şi completă, cu o structură clară şi corect alcătuită (diviziunile de diferite tipuri trebuie să curgă in ordine şi să fie marcate in mod uniform).

• Textul propriu-zis al lucrării trebuie să fie precedat de o pagină de titlu, de un sumar (atunci cand nu se doreşte aşezarea acestuia la sfarşit), de o listă de abrevieri (dacă este cazul) şi, eventual, de o prefaţă şi/sau de un cuvant-inainte. In funcţie de tipul lucrării, la sfarşit poate apărea sau nu o bibliografie, respectiv un index.

Pagina de titlu trebuie să conţină numele autorului şi titlul complet (inclusiv subtitlul, dacă este cazul), exact aşa cum se doreşte să apară in cartea tipărită; dacă există o prefaţă/postfaţă sau un cuvant-inainte scris(ă) de către o altă persoană, trebuie precizat numele acesteia, iar in cazul traducerilor se specifică numele traducătorului/traducătorilor; de asemenea, trebuie menţionat dacă este vorba de o ediţie nouă (a cata?) sau dacă este o ediţie revăzută. Mottourile, dedicaţiile sau mulţumirile trebuie să figureze de la inceput in manuscris, in vederea unei paginări corespunzătoare.

Lucrări finanţate (sponsorizări): in cazul in care editarea (scrierea, traducerea, cercetarea etc.) a fost finanţată, acest fapt trebuie menţionat in primele pagini ale cărţii conform solicitărilor finanţatorului.
Contribuitori: pentru lucrările colective, se va include o listă a autorilor, din care trebuie să rezulte clar contribuţia fiecăruia.

Sumarul trebuie să reflecte intocmai conţinutul lucrării, cu evidenţierea clară a nivelurilor de titlu (părţi, capitole, subcapitole etc.). In cazul unei structuri bogat ramificate, pentru a nu ocupa un spaţiu prea mare, sumarul trebuie să conţină subdiviziunile detaliate pană la un anumit nivel (de exemplu titlurile, capitolele, secţiunile, nu şi paragrafele etc.), după cum consideră autorul relevant pentru subiectul cărţii.

Lista de abrevieri se poziţionează inaintea textului propriu-zis şi se ordonează alfabetic. Este important ca acelaşi cuvant să fie prescurtat in acelaşi fel de-a lungul intregii lucrări, iar prescurtarea respectivă să se regăsească alături de forma desfăşurată in lista de abrevieri.

Bibliografia. Trimiterile din text sau din notele de subsol, respectiv din notele finale trebuie să se regăsească in totalitate in referinţele bibliografice, unde, pentru fiecare lucrare, se precizează autorul/autorii, titlul, volumul/tomul (dacă este cazul), ediţia (dacă nu este o ediţie nouă), editura, locul şi anul apariţiei (in cazul articolelor, se precizează titlul, numărul şi anul publicaţiei in care au apărut). Este important ca toate aceste date să fie corecte şi redate uniform de-a lungul lucrării, avandu-se permanent in vedere corespondenţa text/note/bibliografie. Ordinea de redare a informaţiilor in cadrul unei referinţe bibliografice (nume, prenume, titlu… sau prenume nume, titlu…) trebuie să fie aceeaşi in intreaga listă, iar ordinea referinţelor in cadrul bibliografiei trebuie să fie cea alfabetică. In cazul in care se foloseşte forma prescurtată a prenumelor, este important ca acelaşi prenume să fie prescurtat in acelaşi fel (de exemplu, T. sau(!) Tr. pentru Traian, niciodată amandouă in paralel).

Notele de subsol/notele finale trebuie să conţină, in această ordine, următoarele informaţii: indicele de notă, autorul/autorii (prenume nume), titlul, volumul/tomul (dacă este cazul), ediţia (dacă nu este o ediţie nouă), editura, locul şi anul apariţiei, pagina sau paginile, cu modificările corespunzătoare in cazul periodicelor. Trimiterile se vor face prin cifre sau asteriscuri plasate ca exponent (superscript) in dreapta cuvantului (pasajului) vizat. In notele de subsol sau in cele finale, asteriscurile sau cifrele se vor relua, la inceput de paragraf, tot ca exponent, in stanga primului cuvant din enunţul notei respective. Obligatoriu este ca sistemul trimiterilor, odată stabilit, să fie aplicat consecvent in intreaga lucrare. In acelaşi timp, trebuie stabilit de la bun inceput dacă, atunci cand se foloseşte sistemul de notare cu cifre, numerotarea se reia cu fiecare pagină, cu fiecare secţiune mai importantă ori se face continuu, pană la sfarşitul lucrării.

De verificat:
• existenţa tuturor indicilor;
• corespondenţa dintre indice şi conţinutul notei;
• corectitudinea trimiterilor la alte pasaje din carte sau la alte note.

Indexul reprezintă un instrument de căutare pus la dispoziţia cititorului şi este necesar mai ales in cazul lucrărilor bogate in informaţii. Poate fi de nume proprii şi/sau tematic, in funcţie de zonele de interes pe care le prezintă cartea. Intrările şi „subintrările” trebuie ordonate alfabetic, evitandu-se ramificarea exagerată a listei de cuvinte. Se precizează numai intrările semnificative, paginile care transmit o informaţie reală, astfel incat acest instrument de lucru să fie accesibil şi eficient.

• In cazul in care manuscrisul cuprinde şi o serie de ilustraţii, acestea trebuie transmise separat, in format electronic, la o rezoluţie de cel puţin 300 DPI, astfel incat să poată fi prelucrate şi tipărite in mod corespunzător. Diapozitivele, fotografiile sau desenele realizate manual pot fi aduse in original, spre a fi transpuse in cadrul editurii in format electronic. In vederea unei aşezări corecte in interiorul lucrării, este necesar să fie marcat locul acestora in text prin cifre, denumiri sau alte modalităţi de marcare, care să se regăsească in denumirea fişierului respectiv/pe spatele fotografiei, desenului. In general, este indicată intocmirea unei liste cu toate ilustraţiile.

• Manuscrisul trebuie să fie insoţit de o propunere de text pentru coperta a IV-a, insemnand cateva randuri considerate relevante pentru subiectul lucrării. Acest text poate fi redactat special sau selectat din prefaţă, postfaţă sau cuvant-inainte.

Instrucţiuni privind forma manuscrisului
• In cazul in care se doreşte o anumită dispunere in pagină, trebuie realizată o schiţă/machetă pe hartie/electronic. De asemenea, trebuie comunicate de la inceput eventualele preferinţe legate de font, corp de literă, formatări etc.

• Pentru a putea fi prelucrat mai uşor de către tehnoredactori, e bine ca textul să fie redactat cat mai simplu in WORD, folosindu-se cat mai puţine dintre facilităţile acestui program. Sunt de preferat formatul A4 şi fontul TIMES NEW ROMAN de dimensiune 12, cu randurile spaţiate la 1,5 linii.

• Este important să fie folosiţi aceiaşi parametri pentru text şi paragraf (font, dimensiune, spaţiere) in toată lucrarea.

• Textul trebuie cules in mod obligatoriu cu diacritice şi redactat conform normelor limbii romane (impuse prin noul DOOM şi Gramatica Academiei, reeditată).

Sugestii referitoare la conţinutul propriu-zis al lucrării
• In cazul in care există anumite pasaje in limbi străine, este recomandată o traducere a lor, fie in continuare, fie in notele de subsol sau in notele finale.

• Datele, numele proprii trebuie să fie corecte şi să nu sufere modificări de la o apariţie la alta de-a lungul lucrării (de exemplu, să nu apară I. Cătunescu, apoi I.C. Cătunescu etc.).

• Denumirile instituţiilor trebuie să fie cele oficiale şi, cand este cazul, trebuie actualizate.

Recomandările juriştilor
Din punct de vedere juridic, trebuie avute in vedere următoarele indicaţii, in ceea ce priveşte:
• temeiurile legale (articolele din acte normative) – verificarea exactităţii indicării acestora, in vederea evitării posibilelor erori materiale care ar putea apărea in procesul de redactare/culegere a textului (spre exemplu, in locul art. 29, in text ar putea figura art. 19 sau art. 92 etc.);

• referinţele legislative (actele adoptate de Parlamentul Romaniei – legi, hotărari, regulamente; ordonanţele şi hotărarile Guvernului Romaniei; actele organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale – ordine, decizii etc.; hotărarile şi deciziile Curţii Constituţionale etc.) – indicarea exactă şi completă a coordonatelor actului [tip act, emitent, număr, dată, titlu – astfel cum apare in Monitorul Oficial –, menţiunea „publicat(ă) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea _, nr. _ din _”]; indicarea formei actualizate a actului la momentul predării manuscrisului [dacă actul a suferit modificări şi/sau completări de la publicare sau de la (ultima) republicare, dacă fost republicat, se va face menţiunea corespunzătoare – „cu modificările/ completările/modificările şi completările ulterioare”, „republicat(ă)”, „republicat(ă), cu modificările/completările/modificările şi completările ulterioare” – după indicarea coordonatelor de bază]. Prima referire la un act normativ se va face in mod obligatoriu cu indicarea tuturor elementelor precizate anterior. In condiţiile in care un anumit act normativ prezintă o importanţă aparte pentru domeniul analizat, fiind mai des referit, se va putea opta pentru o formă prescurtată sub care să fie identificat ulterior (spre exemplu, Legea nr. … – urmează toate coordonatele –, denumită in continuare Legea);

• reperele jurisprudenţiale – indicarea exactă şi completă a coordonatelor in cauză (instanţă, secţie, tip – sentinţă/decizie/hotărare etc.–, număr, dată, menţiunea „publicată in _” – dacă este cazul);

• citatele din acte normative, decizii/hotărari ale Curţii Constituţionale, doctrină, jurisprudenţă – reproducerea cu exactitate a textului selectat din sursa citată (sau traducere in limba romană, după caz), prin incadrarea acestuia intre ghilimele, şi indicarea sursei citate in mod complet, in funcţie de natura acesteia, la prima referinţă, după modelele prezentate la punctele anterioare, cu menţionarea suplimentară a paginii/paginilor, acolo unde este cazul. Sursa citată va fi indicată in notă de subsol sau in corpul textului, imediat după incheierea citatului;

• bibliografia – lucrări de specialitate juridică (tratate, cursuri, monografii etc.), articole şi studii cu conţinut juridic publicate in periodice, alte lucrări de specialitate (dacă este cazul), referinţe legislative din categoria celor precizate mai sus – actele normative inserate in bibliografie vor avea obligatoriu structura menţionată mai sus. Este recomandat ca o bibliografie să fie concepută respectandu-se criteriul delimitării categoriilor – lucrări de specialitate / articole şi studii publicate in periodice / referinţe legislative – şi criteriul alfabetizării autorilor – persoane fizice, autorităţi, instituţii etc.– in cadrul fiecărei categorii. In ceea ce priveşte categoria referinţelor legislative, acestea ar trebui indicate grupat, cronologic, pe tipuri de acte, in ordine descrescătoare a forţei juridice.

Menţiunile prevăzute la primul şi al treilea punct vor fi avute in vedere şi in cazul referinţelor aparţinand unor sisteme de drept străine (spre exemplu, la indicarea unui articol din constituţia unui alt stat sau atunci cand se invocă o hotărare judecătorească pronunţată de o instanţă străină etc.). In situaţia in care se recurge la abrevieri – de preferat, cu titlu de excepţie –, recomandăm utilizarea unui sistem unitar bazat pe abrevierile uzuale, consacrate in limbajul juridic.

 

 Plata: Ramburs


 
Coşul de cumpărături
Coşul este gol
Creare cont client

NEWSLETTER
  Oferte speciale prin email

CELE MAI VÂNDUTE
Fise de turism
18,00 RON
Eroi şi zei ai Antichităţii
65,00 RON
Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, ed. februarie 2018
33,00 RON
Grigorescu
45,00 RON


 
e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Harta siteului Sus